Menu

แนวทางการสร้างโลกใหม่ให้ช้าง...ในระบบนิเวศแหล่งช้างบ้านในชีวมณฑลพนมดงรัก

ช้างเป็นสัตว์บกเลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน ช้างบ้าน (ช้างเลี้ยง) ในชีวมณฑลพนมดงรัก (จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์) เป็นช้างเอเชีย  (Elephas maximus) สายพันธุ์ย่อยอินเดีย (Elephant maximus indicus)   อาณาบริเวณพนมดงรักและปริมณฑลดังกล่าว มีพื้นที่ด้านทิศเหนือครอบคลุมทุ่งกุลาร้องไห้ ประเทศไทย ในจังหวัดบุรีรัมย์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด สุรินทร์  ศรีสะเกษ ยโสธร และอุบลราชธานี  ทิศใต้ในเขตราชอาณาจักรกัมพูชา จังหวัดอุดรมีชัย บันทายมีชัย พระวิหาร สตรึงเตรง เสียมเรียบ ถึงที่ราบลุ่มทะเลสาบเขมร ทิศตะวันออกถึงแขวงจำปาสักและสองฟากฝั่งแม่น้ำโขง สปป.ลาว  ทิศตะวันตกจรดแนวรอยต่อระหว่างเทือกเขาพนมดงรักกับเทือกเขาสันกำแพง ที่เป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดนครราชสีมาและอุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดสระแก้ว ประเทศไทย โดยมีเทือกเขาพนมดงรักกั้นอาณาเขตระหว่างไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา  ในระบบนิเวศดังกล่าว พบชุมชนที่มีการเลี้ยงช้างบ้าน สถิติทะเบียนช้างจากสถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2553 จังหวัดสุรินทร์ มีช้างบ้าน 1,040  เชือก จังหวัดบุรีรัมย์ มีช้างบ้าน 276  เชือก  รวมทั้งสิ้น 1,316 เชือก บริเวณดังกล่าวจึงเป็นแหล่งช้างบ้านมากที่สุดในประเทศไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้... 

 

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม FDF...ด้านล่าง

 

ข้อมูล :  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก ของ ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
           เป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่ นำองค์ความรู้/ภูมิปัญญาดั้งเดิม...สู่ชุมชน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloadsCreated
Download this file (cover02.jpg)cover02.jpg 392 kB352014-04-22 09:44
Download this file (cover03.jpg)cover03.jpg 108 kB352014-04-22 09:44
Download this file (IMG_4625.jpg)IMG_4625.jpg 172 kB352014-04-22 09:44
Download this file (littlebook_chang.pdf)ดาวน์โหลดหนังสือเล่มเล็ก : สร้างโลกใหม่ให้ช้าง 1252 kB1922014-04-22 09:35

การค้นหาอัจฉริยะ (Smarts Search Contents)

ข่าวล่าสุด (ทุกหมวดข่าว)

Go to top