Menu

การอบรมเชิงปฏิบัติการการขยายผลระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)

วันนี้(3 กันยายน 2556 เวลา 09.00 น.) นายธีรวุฒิ  พุทธการี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติ การการขยายผลระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุม AOC สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4 โดยมีนายนิรัญ ขุมทอง นักประชาสัมพันธ์ฯ กล่าวรายงาน

   การอบรมในครั้งนี้ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4 เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขยายผลการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็คทรอนิกส์ (e-Office) ให้กับบุคลากรในสังกัดสำนักงาน สถานศึกษาให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนงานระบบอิเล็คทรอนิกส์ในสำน้กงานให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ  ได้รับอนุเคราะห์คณะวิทยากรจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน 3 ท่าน
        1) นายวิทยา  ศรีพันธุ์ชาติ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.มหาสารคามเขต 2
        2) นายณวัฒ  จันทเขต ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.29
        3) นายวงศกร  สีลา ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.สุรินทร์เขต 2

โดยมีกำหนดการอบรมดังนี้
        วันที่ 2 กันยายน 2556  ผู้บริหารและ ครูที่เป็น Admin จากอำเภอคูเมือง   จำนวน 49โรงเรียน
        วันที่ 3 กันยายน 2556  ผู้บริหารและ ครูที่เป็น Admin จากอำเภอสตึก 1-5  จำนวน 50 โรงเรียน
        วันที่ 4 กันยายน 2556  ผู้บริหารและ ครูที่เป็น Admin จากอำเภอแคนดง นาโพธิ์ และ สตึก 6 จำนวน 49 โรงเรียน
        วันที่ 5 กันยายน 2556  ผู้บริหารและ ครูที่เป็น Admin จากอำเภอพุทไธสง และบ้านใหม่ไชยพจน์ จำนวน 44 โรงเรียน

        การอบรมตามโครงการดังกล่าว เนื่องด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พัฒนาระบบงานสำนักงานอิเล็คทรอนิกส์ (e-Office) ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบงานใหม่มาทดแทนระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) เดิมที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน เพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายในการรับ-ส่งหนังสือราชการ ระหว่างสำนักงานและส่วนกลาง ระดับสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษา และระดับโรงเรียน โดยซึ่งระบบงานเดิมจะใช้เพื่อสืบค้นงานเท่านั้น ซึ่งระบบดังกล่าวประกอบด้วย ระบบการมาปฏิบัติราชการ ระบบการเบิกเงินสวัสดิการ ระบบออกใบรับรอง ระบบงานสารบรรณ ระบบพัสดุ ระบบการใช้ยานพาหนะ ระบบบัญชี โดยระบบงานสารบรรณเป็นหนึ่งในระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ที่จะบังคับใช้และเปิดใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป โดยมีเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อสน้บสนุนให้สำน้กงานเขตฯ สามารถบริหารจัดการและดำเนินงานตามภารกิจได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนในการทำงาน ลดการใช้กระดาษ ประหยัดกระดาษวัสดุสำนักงาน บุคลากรและสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจของระบบงานดังกล่าว สามารถที่จะขยายผลการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็คทรอนิกส์ได้อย่างมี ประสิทธิภาพต่อไป...#

 

 

ข่าว :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์ Webmaster1/ 

ภาพ :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์/คณะวิทยากร

แบ่งปัน :  ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม |Facebook|

การค้นหาอัจฉริยะ (Smarts Search Contents)

ข่าวล่าสุด (ทุกหมวดข่าว)

ข่าวยอดนิยม (ทุกหมวดข่าว)

FANPAGE : ICT BURIRAM 4 CLUB

Go to top