Menu

การประชุมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2557

สำนัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ประชุมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 26 มีนาคม  2557 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมีนางภานิชา อินทร์ช้าง รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4(รักษาราชแทน ผอ.สพป.บร.4) เป็นประธานดำเนินการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
      - มอบเงินช่วยเหลือน้ักเรียนโรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งได้รับผลกระทบจากไฟไหม้บ้านพัก จำนวน 10,137  บาท

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
    - ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องประชุมเพ-ลาเพลิน อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ
    1. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
        1.1  คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจำปี 2557 กำหนดเป้าหมายของการเบิกจ่ายงบลงทุน สิ้นไตรมาสที่ 2 (31 มี.ค.57) ต้องเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 แจ้งให้ทุกโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณงบลงทุน เร่งการจัดซื้อจัดจ้างและก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
        1.2  การจ้างลูกจ้างชั่วคราว (ครูธุรการ,ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ,ครูวิกฤต, ครูวิทย์คณิต,นักการภารโรง) ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาทุกตำแหน่ง ให้ดำเนินการตามระเบียบ อาทิ การลาคลอด ลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ ลาออก เป็นต้น
        1.3 โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการแนะแนวศึกษาต่อสายอาชีวศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสฯ (39 แห่ง) ส่งหลักฐาเบิกภายใน 31 มี.ค.57
        1.4  การส่งหลักฐานเบิกเงินทุกรายการ (ไม่ว่างบใด เงินใด) กรณีที่ขอเบิกจาก สพป. ให้โรงเรียนทำหนังสือนำส่ง และบันทึกหลักฐานในสมุดคู่มือเบิกจ่ายในราชการ (แบบ 301)
        1.5  สพฐ.ได้โอนเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนในสังกัด ประกอบด้วย ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน,ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา(ระดับอนุบาลจบการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน)
     2.  กลุ่มนโนบายและแผน
         2.1  การแก้ไขปฏิทินดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกใช้และจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา  2557 (ดูรายละเอียด)
         2.2  การจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้างและอาคารเรียน โดยใช้โปรแกรม B-OBEC
         2.3  การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล โปรแกรม Data Management Center : DMC
         2.4  การสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียน
    3.  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
         3.1  นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
         3.2  การประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข
         3.3  รายงานสภาพการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา
         3.4  สำรวจสถานศึกษาที่ดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ปี 2557
         3.4  การดำเนินการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน
         3.5  โรงเรียนที่ร่วมกันบริจาคช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงประสบอุบัติเหตุ
   4.  กลุ่มอำนวยการ
        4.1  รายชื่อโรงเรียนที่ให้ความช่วยเหลือบริจาคเงินให้แก่นักเรียนที่ประสบอัคคีภัย โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ (ดูในรายละเอียด)
        4.2  ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (27 กพ.57)
        4.3  การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)  วันที่ 30 มีนาคม 2557
   5.  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
        5.1  ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา  2556 ระดับชั้น ป.6 และม.3
              (รายละเอียดดังแนบ)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                       ---------

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเรื่องอื่น ๆ                  

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  |ข่าวสพป.บร.4|

ข่าว :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์  Webmaster1
ภาพ :  อ.ทานิน  จันทะขาล   Webmaster3/ดร.ถาวร  พอสม  Webmaster5

การค้นหาอัจฉริยะ (Smarts Search Contents)

ข่าวล่าสุด (ทุกหมวดข่าว)

ข่าวยอดนิยม (ทุกหมวดข่าว)

FANPAGE : ICT BURIRAM 4 CLUB

Go to top