Menu

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ประชุมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2557

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ประชุมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมเพลาเพลิน อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหารกลุ่มงานในสังกัด ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 215 คน

       พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายวิทยา จันทร์ฉลอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีฯ และรับมอบนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (นายเสรี ศรีหะไตร) นำเสนอนโยบาย "จุดเปลี่ยนบุรีรัมย์ " นำเสนอนโยบาย/ยุทธศาสตร์ จุดเน้นการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยกระบวนการ B – CM – Model : Buriram Case Management Model โดยแบ่งภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นกลุ่มคณะทำงาน 9 กลุ่ม และได้กำหนดปัจจัยความสำเร็จ 9 ประการ ได้แก่ 1) เป็นคนดี 2) มีปัญญา 3) รายได้สมดุล 4) สุขภาพแข็งแรง 5) สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ 6) สังคมอบอุ่น 7) หลุดพ้นอาชญากรรม 8) กองทุนพึ่งพาตนเอง และ9) และสร้างความเข้มแข็งคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง โดยได้มอบหมายให้คณะทำงานแต่ละกลุ่มนำไปดำเนินงานตามกระบวนแบบ B – CM – Model เพื่อเป้าหมายสูงสุด “บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ 1" แนวคิดหลักของ ฺB-CM Model ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ไดแก่ ขั้นที่ 1 กำหนดเป้าหมายสูงสุด (UG : Ultimate Goal) ขั้นที่ 2 กำหนดปัจจัยความสำเร็จ (KSF : Key Success Factor) ขั้นที่ 3 แผนปฏิบัติการสู่ความสำเร็จ (IAP : Initiative Action Plan) จากนั้นประธานฯ ได้มอบโล่รางวัล เกียรติบัตรต่าง ๆ ดังนี้

       1) มอบเกียรติบัตรแก่ นายเล็ง พยุงแสนกุล ผอ.กลุ่มสถานศึกษาเอกชน มอบเงินสบทบกองทุนข้าราชการและลูกจ้าง สพป.บร.4 
       2) มอบเกียรติบัตรแก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์จำกัด มอบเงินสบทบกองทุนข้าราชการและลูกจ้าง สพป.บร.4
       3) มอบเกียรติบัตรแก่ น.ส.นิภาพร เลี้ยงผ่อนพันธุ์ มอบเงินสนับสนุนการจัดการศึกษา
       4) มอบเกียรติบัตรวิทยากรผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 5 ฉบับ
       5) มอบโล่รางวัลโรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ จำนวน 5 ฉบับ
       6) มอบเกียรติบัตรคณะทำงานจัดสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ ปีการศึกษา 2556 จำนวน 20 ฉบับ
       7) มอบเกียรติบัตร NT อันดับ 1-10 คะแนนสูงสุดด้านภาษา ด้านคำนวณ ด้านเหตุผล ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 13 ฉบับ
       8) รับโล่โรงเรียนที่ผ่านการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล รุ่นที 3 จำนวน 12 โรง
       9) มอบเกียรติบัตรการจัดกิจกรรมระเบียบแถวลูกเสือ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ประเภทลูกเสือสำรอง ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญและลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
      10) มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนบ้านหินเหล็กไฟที่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้บ้านพัก
      11) มอบเงินบริจาคช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุทางน้ำ (โรงเรียนบ้านหนองรัก)
     12) มอบเกียรติบัตรการแข่งขันเซปัคตะกร้อ สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

 

     จากนั้นนางภานิชา อินทร์ช้าง รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 (รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4) และคณะ หัวหน้ากลุ่มงาน นำเสนอตามระเบียบวาระการประชุม (รายละเอียดการประชุม ในเอกสาร จัดทำโดย กลุ่มอำนวยการ สพป.บุรีรัมย์เขต 4) ดังเอกสารแนบ

 

ประชุมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมเพลาเพลิน อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 นายวิทยา จันทร์ฉลอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบโล่ เกียรติบัตรให้กับโรงเรียนในสังกัด
ณ ห้องประชุมเพลาเพลิน อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

นางภานิชา  อินทร์ช้าง  รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 (รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์เขต 4) และคณะ
ประชุมพัฒนาผุ้บริหาร ตามระเบียบวาระการประชุม

ภาพสไลด์การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา

{imageshow sl=10 sc=7 /} 

 

แบ่งปัน :   |ภาพกิจกรรม|   |วีดิทัศน์|   |ภาพกิจกรรมรับรางวัล/โล่/เกียรติบัตร|
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  |ข่าวสพฐ.|

 

ข่าว :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
ภาพ :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์/ทานิน จันทะขาล
วีิดิทัศน์ :  ศิวานนท์  สวยสว่าง
ข้อมูล :  ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 3/2557 - E-Office lพป.บุรีรัมย์ เขต 5/ นิรัญ ขุมทอง นักประชาสัมพันธ์

การค้นหาอัจฉริยะ (Smarts Search Contents)

ข่าวล่าสุด (ทุกหมวดข่าว)

ข่าวยอดนิยม (ทุกหมวดข่าว)

FANPAGE : ICT BURIRAM 4 CLUB

Go to top