Menu

สพป.บร.4 จัดอบรมปฏิบัติการระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)

กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จัดอบรมปฏิบัติการระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) ซึ่งเป็นระบบสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาและการเรียนการสอน  ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ โดยมีตำแหน่งอ้างอิง (URL : Uniform Resource Locator) http://portal.obec.go.th/wps/portal โดยจัดอบรมจำนวน 6 รุ่น 6 วัน ตั้งแต่วันที่ 10,25,2627 และ 30, 31 กรกฎาคม 2557 ณ ห้อง AOC สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายปิยะเชษฐ์ จันภักดี รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 โดยมีายนิรัญ ขุมทอง นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ


       ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้บริหารโรงเรียนและครูที่รับผิดชอบงานสารบรรณ เพื่อฝึกปฏิบัติระบบงานสารบรรณ ระหว่างผู้บริหารโรงเรียนและเจ้าหน้าที่สารบรรณ (สารบรรณกลาง) จำนวน โรงเรียนละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 388 คน และบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน 30 คน วิทยากรได้รับความ อนเคราะห์จาก นายสุมิตร สิงห์พร ผอ.โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญสาขาหลักแดน อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (วิทยากรแกนนำของ สพฐ.) และคณะ

 

       สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) เป็นการนำเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสารมา ใช้เพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานในองค์มีประสิทธิภาพ มีคล่องตัวสะดวกรวดเร็วมากขึ้น สามารถจัดการเอกสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล และการติดต่อสื่อสารกับบุคคลในองค์กร การรักษาความปลอดภัยรวมถึงการอำนวยความสะดวกในการทำงานได้รวดเร็วทันต่อความต้องการ ข้อมูลมีความถูกต้องมากขึ้น ประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว ลดเวลาในการทำงานของบุคลากร ในการการจัดเก็บเอกสารรวม ถึงการลดปริมาณของกระดาษที่ใช้ในองค์กรอีกด้วย   

 

       ระบบดังกล่าว สพฐ.ได้จ้างบริษัทดำเนินการออกแบบระบบดังกล่าว เพื่อเป็นประตูสู่การศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC GATEWAY) ประกอบด้วยระบบย่อยดังนี้ 1) ข่าวสารประชาสัมพันธ์ (Information) 2) สำนักงานอเล็คทรอนิกส์ (E-Office) 3) ห้องเรียนออนไลน์ (LMS) ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลความรู้ที่สำนักงานส่วนกลาง ณ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เพื่อเป็นศูนย์ในการให้บริการ สนับสนุนการเรียนการสอน ของโรงเรียน และระบบบริหารจัดดการศึกษาผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยมีเป้าหมายที่จะให้ศูนย์ดังกล่าว เป็นแหล่งรวบรวมสื่อบทเรียนอิเล็คทรอนิคส์ องค์ความรู้ในด้านต่างๆ เป็นแหล่งเรียนรู้เสริมภายนอกห้องเรียน และมีระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อันจะทำให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ของครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไป รวมทั้งระบบบริหารจัดการศึกษาในส่วนของการบริหารระบบสำนักงานอิเล็คทรอนิกส์ สามารถสื่อสารและเชื่อมโยงกัน เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ

 

 

คณะผู้เข้ารับการอบรม โรงเรียนละ 2 คน และบุคลากรทั้งหมดในสำนักงานเขตพื้นที่ฯ

ประธานในพิธีเปิดฯ รองปิยเชษฐ์ จันภักดี รองผอ.สปพ.บุรีรัมย์ เขต 4

วิทยากรหลัก ผอ.สุมิตร สิงห์พร ผอ.โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญสาขาหลักแดน อำเภอหนองบัวแดง 

 

นายนิรัญ ขุมทอง นักประชาสัมพันธ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 นายสนิท เกไธสง ศึกษานิเทศก์ (ผอ.กลุ่มงานไอซีที) 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : |ข่าวสพฐ.|  |ข่าวเว็บไซต์ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์|
แบ่งปัน  :  |ภาพกิจกรรมอบรม อ.คูเมือง| |ภาพกิจกรรมอบรมกลุ่มสตึก 4-6|

ข่าว :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์

ภาพ :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์/ทานิน จันทะขาล

 

 

 

การค้นหาอัจฉริยะ (Smarts Search Contents)

ข่าวล่าสุด (ทุกหมวดข่าว)

ข่าวยอดนิยม (ทุกหมวดข่าว)

FANPAGE : ICT BURIRAM 4 CLUB

Go to top