Menu

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 คนใหม่ ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มอบนโยบายสู่...การปฏิบัติ

 

วันนี้ (28 ตุลาคม 2557) เวลา 09.00 น. นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ได้ประชุม ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด ตามนโยบายผอ.เขตพบ เพื่อนครู 

       ด้วยผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 นายศักดา จันทร์ฝอย ซึ่งเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2557 มีนโยบายพบเพื่อนครู เพื่อมอบนโยบาย ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและภารกิจอื่นที่ต้องดำเนินการ โดยกำหนการประชุมข้าราชการครู ลูกจ้างและบุคลากรทุกโรงเรียนในสังกัด เข้าประชุมพร้อมกัน ตั้งแต่เวลา 09.00 -12.00 น. ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้


       1. วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2557 โรงเรียนในเขตอำเภอพุทไธสง อำเภอนาโพธิ์และอำเภอ
บ้านใหม่ ไชยพจน์ ประชุม ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดหงษ์ อำเภอพุทไธสง

       2. วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 โรงเรียนในเขตอำเภอสตึก ประชุม ณ หอประชุมโรงเรียนทศพรวิทยา อำเภอสตึก
       3. วันพุธที่ 29 ตุลาคม 2557 โรงเรียนในเขตอำเภอคูเมืองและอำเภอแคนดง ณ ประชุม ณ หอประชุมโรงเรียนคูเมืองวิทยาคม


       ที่ประชุมได้มอบโล่/เกียรติบัตร โดยนายศักดา จันทร์ฝอย เป็นผู้มอบ

       นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 41)  โครงการส้วมสุขสันต์ ประจำปีการศึกษา 2557
           โดยกลุ่มนโยบายและแผน ซึ่งเป็นการดำเนินการตามโครงการของ สพฐ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนมีส้วมถูกสุขลักษณะ ตามเกณฑ์ HAS (Healthy Accessibility Safety) ผลการดำเนินการมีโรงเรียนที่เข้ารับการประเมินและผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับต่าง ๆ ดังนี้ 1) โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ 2) โรงเรียนบ้านหนองแคน 3) โรงเรียนอนุบาลสตึก 4) โรงเรียนบ้าน หนองไผ่ 5) โรงเรียนบ้านหนองเชือก 6) โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน 7) โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 8) โรงเรียนบ้านเสม็ด 9) โรงเรียนวัดบ้านพลับ 10) โรงเรียนบ้านท่าม่วง และ 11) โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า

       2)  โครงการแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย ประจำปี 2557
            โดยกลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการีศึกษา ในส่วนของโรงเรียนสังกัด อำเภอสตึก ที่ได้รับรางวัล ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย 1) การเขียนเรื่องจากภาพ ป.1-3 2) การเขียนเรียงความคัดลาย มือ ป.4-6 3) การคัดลายมือป.1-3/ป.4-6 4) การแต่งกลอนสุภาพ ม.1-3 5) การแข่งขันเขียน ตามคำบอก ป.1-3/ป.4-6 และ 6) การแข่งขันอ่านเรื่อง ป.1-3/ป.4-6/ม.1-3

             ในโอกาสเดียวกันได้รับเกียรติจาก นายวัชรินทร์ รุ่งโรจน์ นายอำเภอสตึก ชี้แจงแนวทางการดำเนินการใน ส่วนของ อำเภอสตึก ซึ่งเป็นอำเภอขนาดใหญ่ ที่มีเศรษฐกิจ วัฒนธรรมที่โดดเด่น นายรังสิกร ทิมาตฤกะ อดีต ส.ส.จังหวัดบุรีรัมย์ รองนายกอบจ.บุรีรัมย์ พบปะเพื่อนครู เพื่อชี้แจงแนวทางการพัฒนาเมืองบุรีรัมย์ ให้ก้าวกระโดดไปสู่เมืองหลักในประเทศและอาเซียน โดยเฉพาะด้านกีฬา/หรือเป็นอับสปอร์ฺต์ซิตี้ (Sports City Hub) ของอาเซียน การก้าวกระโดดทำให้เศรษฐกิจมีอัตราการเจริญเติบโตสูง ในส่วนของอำเภอสตึก มีสนามบินพาณิชย์ที่รองรับเศรษฐกิจในอนาคต มีสนามแข่งเรือที่สวยงามที่สุดในประเทศไทย และในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจะมีสะพานแขวนแม่น้ำมูล ตรงท่าช้างเพื่อข้ามไปยังฝั่ง อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ และนายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้นำเสนอการดำเนินการตามโครงการ สนองพระพื่อัจฉริยภาพ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางว้ัลเจ้าฟ้ามหาจักรี เพื่อคัดเลือกครูที่ทุ่มเทเสียสละการทำงาน เพื่อเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จของชีวิตความเป็นครู   

 

       จากนั้น นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 คนใหม่ ได้นำเสนอ ชี้แจง และมอบนโยบายการจัดกิจกรรมการศึกษา ซึ่งเริ่มต้นในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ดังนี้ 

       1. การบริหารจัดการตามแนววิถีพุทธ ยึดหลัก กรรมมุนาวัตตีโลโก (สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม) เน้นโรงเรียนศีล 5 ผู้บริหารต้องอยู่โรงเรียน
       2. การเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ ยกระดับคะแนน ONET ป. 6 และ ม. 3 ใน 5 สาระหลักอย่างน้อยร้อยละ 3
       3. ทุกโรงเรียน เป็นโรงเรียน วิถีพุทธ สู่การปฏิบัติ 29 ประการ มีกิจกรรมทางศาสนาที่มุ่งให้ครูนักเรียน ได้มีการฝึกฝนตามหลักพุทธศาสนา
       4. ทุกโรงเรียนมี ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สู่การปฏิบัติ ครูต้องเป็นแบอย่างที่ดี ครูปลอดอบายมุข
       5. โรงเรียน ขนาดเล็ก มีการสอนโดยทางไกล จาก ร.ร.ไกลกังวล สู่การปฏิบัติ เน้นการใช้สื่อที่หลากหลาย แก้ปัญหาขาดครู ครูไม่ครบชั้น ครูไม่ตรงวิชาเอก ยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น
       6. ครูจัดการเรียนการสอนเต็มเวลา และอาจมีการสอนซ่อมเสริม ติวเข้ม ที่จะสอบ O-NET (Ordinary National Educational Test) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3


       นอกจากนั้นให้นำระบบ ICT มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและการสื่อสาร เช่น Website
Facebook Line เป็นต้น มีการตั้ง Line กลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มประธานกลุ่ม กลุ่มครู ตามกลุ่มสาระ หรือตามกลุ่มต่าง ๆ เพื่อให้สามารถติดตามข่าวสาร แบ่งปันได้อย่างรวดเร็ว การบริหารจัดการตามแนวทาง B–CM–Model เพื่อเป้าหมายสูงสุด “บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ 1" รางวัลคนดีมีที่ยืน (ความดีความชอบ)/ทดสอบปัญหาธรรมะสำหรับผู้บริหารโรงเรียน/ทุกโรงเรียนต้องเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 100 % (หมู่บ้านศีล 5)/ครูต้องมีการพัฒนาตนเอง/ผู้บริหารต้องอยู่โรงเรียน

       ขอขอบคุณ นางสงกรานต์ พันธุ์พินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนทศพรวิทยา นายพีระพงษ์ พันธุ์พินิจ ผู้จัดการโรงเรียนทศพรวิทยา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่/เตรียมการและต้อนรับ ตลอดจนการให้บริการเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่ฯ ในการให้บริการลงทะเบียนรับรายงานตัว และท้ายสุดของความร่วมมือ  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในครั้งนี้ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดอำเภอสตึก จำนวน 60 โรงและ 1 สาขา ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน.../

 

 

 ภาพสไลด์ (บางส่วนเท่านั้น)

{imageshow sl=20 sc=18 w=820 h=500 /}

 


แบ่งปัน :  [ภาพกิจกรรม]  [ข่าวสพฐ.]  [เว็บไซต์ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์]

ข่าว :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์

ติดตาม Facebook :  ศิริพงษ์  สิมสีดา/วีระชัย รุ่งรพีพรพงษ์/ มานิต กีรตินิตยา/ รชฏ  ชะรุมรัมย์/แสงชัย อธิพัฒน์พลากร/สมภาร กุลสิงห์
          ชมรมครูไอซีที สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 

 

การค้นหาอัจฉริยะ (Smarts Search Contents)

ข่าวล่าสุด (ทุกหมวดข่าว)

ข่าวยอดนิยม (ทุกหมวดข่าว)

FANPAGE : ICT BURIRAM 4 CLUB

Go to top