Menu

ชมรมครูไอซีทีฯ ประชุมวางแผน..การขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาชีพครู.?

วันนี้(16 มีนาคม 2556) เวลา 09.00-15.00 น. ชมรมครูชมรมครูไอซีที สพป.บร.4 ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมและสมาชิกชมรมเพื่อเสนอแนะร่างข้อบังคับชมรม กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม ณศูนย์บริการการศึกษา (อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์)โดยมีคณะกรรมการบริหารชมรมเข้าร่วมประชุมจำนวน 60 คน ก่อนดำเนินการประชุมได้รับเกียรติจาก รองผอ.วิบูลย์ศักดิ์  พระภูจำนงค์ รองผอ.สพป.บร.4 พบปะเพื่อนครูเกี่ยวกับการดำเนินการจัดตั้งชมรม สมาคม สิทธิ์ที่จะได้รับจากการร่วมองค์กรวิชาชีพครู  ทั้งนี้เพื่อที่จะขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษา ตลอดจนการรวมพลังสร้างเครือข่ายทางวิชาชีพครูเข้มแข็งต่อไป

หลังจากนั้นดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์  ประธานชมรมครูไอซีที สพป.บร.4  ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรม สมาชิกเพื่อให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการบริหารงานของชมรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของชมรมฯ และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การสร้างสื่อการเรียนรู้ผ่านแท็บเล็ต"  โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ศน.เชิดชัย รักษาอินทร์ ศึกษานิเทศก์สังกัดกลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 นำเสนอหลักการ/วิธีการ สร้างสื่อออนไลน์ผ่านระบบเครือข่าย ซึ่งสามารถนำสื่อไปติดตั้งเป็นแอปฯ ในแท็บเล็ตต่อไป...?

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง |ข่าวสพป.บร.4|

ข่าว :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์

ภาพ :  ศิริพงษ์  สิมสีดา/แสงชัย อธิพัฒน์พลากร/วีระชัย รุ่งรพีพรพงษ์

ภาพเพิ่มเติมจาก http://webthaisong.com ขอบคุณ Google+

การค้นหาอัจฉริยะ (Smarts Search Contents)

ข่าวล่าสุด (ทุกหมวดข่าว)

ข่าวยอดนิยม (ทุกหมวดข่าว)

FANPAGE : ICT BURIRAM 4 CLUB

Go to top