Menu

สพป.บร.4 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการดำเนินการวินัยฯ

     วันนี้(14 พฤษภาคม 2557) กลุ่มงานวินัยและนิติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 4 จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการดำเนินการวินัยข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ณ ห้องประชุมเพ-ลาเพลิน บูติค รีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์ แคมป์ อำเภอคูเมือง จ้งหวัดบุรีรัมย์ พิธีเปิดโดยนางภานิชา อินทร์ช้าง รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 (รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4) ผู้เข้ารับการอบรม/กลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป.บร.4 จำนวน 195 คน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ที่เหมาะสมให้แก่ผู้เข้ารับการพัฒนา ในอันที่จะทำให้การปฏิบัติหน้าที่และให้ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ ดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง การดำเนินการทางวินัยฯ อันจะนำไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี

     วิทยากรในการอบรมได้รับเกียรติจาก นายรณชิต บุตรภักดีธรรม นิติกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานวินัย สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ. และการบรรยายพิเศษ ระเบียบ/กฏหมายที่่เกี่ยวข้อง โดย รองผอ.วิบูลย์ศักดิ์ พระภูจำนงค์  การอบรมตามโครงการดังกล่าว ทางกลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มงานวินัยและนิติการ ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องระเบียบกฏหมาย การมีความรู้ความเข้าใจถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่จะส่งผลให้การบริหารจัดการประสบความสำเร็จ

      ศูนย์ให้คำปรึกษา กลุ่มงานวินัยและนิติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 มีภารกิจตามกรอบงาน ให้คำปรึกษษด้านกฏหมาย การเผยแพร่ การจัดนิทรรศการให้ความรู้ การประชาสัมพันธ์ และเป็น แหล่งรวบรวมข้อมูล สารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฏหมาย โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับความรู้เกี่ยวกับกฏหมายและระเบียบต่าง ๆ  2) เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นแบบอย่างที่ดี ประพฤติตนอยู่ในกรอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 (และในส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติม) และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง3) เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทัศนคติเชิงบวก ในการเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย และ4) เป็นที่พึ่งให้คำปรึกษาทางด้านกฏหมาย รวมทั้งบุคคลทั่วไปและการมีส่วนร่วมในการสร้่างความยุติธรรมให้กับสังคม


       บุคลากรกลุ่มงานวินัยและนิติการ ประกอบด้วย 1) ดาบตำรวจสมร ไปนาวะดี ตำแหน่งนิติกรชำนาญพิเศษ 2) นายบุญชู จิตรส่งเสริม ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ  รายละเอียดการติดต่อกลุ่มงาน เว็บไซต์ : http://www.lawbr4.org

ภาพประกอบกิจกรรม

 

 นางภานิชา รองผอ.สพป.บร.4 (รักษาราชกาแทน ผอ.สพป.บร.4) ประธานในพิธี

นายรณชิต บุตรภักดีธรรม วิทยากร

คณะผู้เข้ารับการอบรม (ผู้บริหารสถานศึกษา)ถ่ายรูปร่วมกันไว้เป็นที่ระลึก

 

 แบ่งปัน :  ดาวโหลดภาพกิจกรรม จาก |Fanpage ชมรมครู ICT| | FANPAGE ลำตะโคงวันนี้| |ข่าวสพฐ.|

ข่าว : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ Webmaster
ภาพ : ศิริพงษ์ สิมสีดา เครือข่ายประชาสัมพันธ์
ข้อมูล :  เอกสารประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานวินัยและนิติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.บร.4
           เอกสารประกอบการอบรมฯ

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloadsCreated
Download this file (vinai37.pdf)ดาวน์โหลดหนังสือราชการ : โครงการอบรมฯ 19 kB312014-05-14 20:52

การค้นหาอัจฉริยะ (Smarts Search Contents)

ข่าวล่าสุด (ทุกหมวดข่าว)

ข่าวยอดนิยม (ทุกหมวดข่าว)

FANPAGE : ICT BURIRAM 4 CLUB

Go to top