Menu

สพป.บร.4 พัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างประจำ (เติมไฟหลังฉาก)ประจำปี 2557

วันนี้(8 สิงหาคม 2557) กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างประจำ (เติมไฟหลังฉาก)ประจำปี 2557 ณ โรงแรมเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ พิธีเปิดได้รับเกียรติและบรรยายพิเศษจาก ายวิบูลย์ศักดิ์ พระภูจำนงค์ รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 โดยมีนายสุรัตน์ เสาร์แก้ว ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 

       ผู้เข้ารับการอบรมเป็นลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างประจำ รวมทั้งสิ้น 204 ราาย วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก นายสิทธพร ธรรมรักษา ผอ.โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร นายบุญเพ็ง พิลาล้ำ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น นายสุบรรณ์ จำปาศรี ผอ.โรงเรียนบ้านโนนยางและนายแสงอุทัย ศักดิ์ศรีท้าว ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลแคนดง 

       การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างประจำมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฏหมาย ระเบียบการปฏิบัติงาน เสริมสร้างขวัญและกำลังในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีเจคติที่ดีต่ออาชีพ มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ ขยันหมั่นบนวิถีแห่งความพอเพียง

       บุคลากรลูกที่เป็นจ้างชั่วคราวและลูกจ้างประจำนั้น เป็นบุคคลที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษา ที่คนทั่วไปไม่ค่อยเห็นความสำคัญ เปรียบเสมือนการปิดทองหลังพระ หรือเป็นไฟหลังฉาก (ทำอย่างไรจะให้ไฟสว่างขึ้น) การพัฒนาอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในสถานศึกษาและงานพิเศษที่ได้รับมอบหมายนับว่ามีความสำคัญยิ่ง จากการออกตรวจเยี่ยม นิเทศติดตามขององค์คณะบุคคลต่าง ๆ ในระดับกลุ่มโรงเรียนพบว่า ลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างประจำบางคนปฏิบัติงานไม่เว้นแม่แต่วันหยุดราชการ บางท่านได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจนจบในระดับปริญญาตรี สามารถเปลี่ยนสายงานได้ กิจกรรมการเติมไฟหลังฉาก (การอบรม) ในครั้งนี้ มีแต่สนุกสนาน ยิ้มแย้ม ที่มีโอกาสได้มาพบปะกัน ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อที่่จะนำความรู้ที่ได้รับไปปรับ เปลี่ยนในบริบทของโรงเรียนที่รับผิดชอบต่อไป

       ในโอกาสเดียวกันทางสำนักเขตพื้นที่ฯ ได้แสดงมุทิตาจิตให้กับลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุราชการจำนวน 3 ราย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทุกท่านที่ทำงานอยู่จะได้มีกำลังใจ ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ จากนั้นนายอุทัย ทุ่งกระโทก ประธานชมรมลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างประจำ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ได้พบปะพูดคุยและนำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว ของการพัฒนาในลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างประจำ เพื่อให้สามารถเลื่อนขั้นเงินเดือนได้สูงขึ้น 

      ขอขอบคุณบุคลากร เจ้หน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย จนทำให้การอบรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ 

 

 

แบ่งปัน :  |ภาพกิจกรรมการอบรม| |ภาพการรับวุฒิบัตร|

 ข่าว/ภาพ : @ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์

 

 

การค้นหาอัจฉริยะ (Smarts Search Contents)

ข่าวล่าสุด (ทุกหมวดข่าว)

ข่าวยอดนิยม (ทุกหมวดข่าว)

FANPAGE : ICT BURIRAM 4 CLUB

Go to top