Menu

สพป.บร.4 จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพ (ครูต้นแบบสร้างครูต้น แบบ)


วันนี้(7 สิงหาคม 2557) กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพ (ครูต้นแบบสร้างครูต้นแบบ) ประจำปี 2557 ณ โรงแรมเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายปิยเชษฐ์ จันภักดี รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 โดยมีนายสุรัตน์ เสาร์แก้ว ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นผู้รับผิด
ชอบโครงการผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการครูที่ได้้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวม ทั้งสิ้น 100 คน วิทยากรได้รับความอนเคราะห์จาก นายวิบูลย์ศักดิ์ พระภูจำนงค์ รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 นายมงคล ฤทธิรณ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายแสงอุทัย ศักดิ์ศรีท้าว ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลแคนดง และดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียรนบ้านทุ่งวัง

     การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ (ครูต้นแบบสร้างครูต้นแบบ) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการพั ฒนาผลงานทางวิชาการ ความก้าวหน้าในวิชาชีพ และเพื่อคงสภาพวิทยฐานะ และสามารถพัฒนาให้สามารถเลื่อนวิทยฐานที่สูงขึ้น (เชี่ยวชาญ)

       เนื้อหาในการอบรมประกอบไปด้วย นโยบาย จุดเน้น ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในการขับเคลื่อนสู่ประชาคมอาเซียน กรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และ เลขาสพฐ.คนปัจจุบน (ดร.กมล รอดคล้าย) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน การประกันคุณภาพการศึกษา การตรวจติดตามประเมินผลและเทศการศึกษา รางวัลทรงคุณสพฐ. (OBEC AWARDS) แนวทางและวิธีการพัฒนาเพื่อขอประเมินรับรางวัลกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ - ปริมาณ แนวทางการพัฒนาผลงานทางวิชการสู่ระดับเชี่ยวชาญ 

      การจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพได้อย่างสูงสุด หากครูที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ได้ดำเนินการ ฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อความคงอยู่ของวิทยฐานะแล้ว สามารถที่จะต่อยอดพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะในตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยดำเนินการวิจัยและพัฒนาในห้องเรียน/วิชา/ชั้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้ผู้เรียนมีสัมฤทธิผลทางการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กำหนด
ไว้ต่อไปขอขอบคุณบุคลากร เจ้หน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย จนทำให้การอบรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  |ข่าวสพฐ.|  |เว็บไซต์ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์|
แบ่งปัน :  |ภาพกิจกรรม| |รับวุฒิบัตร|  

ข่าว :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์

ภาพ :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์/วีระชัย  รุ่งรพีพรพงษ์

 

การค้นหาอัจฉริยะ (Smarts Search Contents)

ข่าวล่าสุด (ทุกหมวดข่าว)

ข่าวยอดนิยม (ทุกหมวดข่าว)

FANPAGE : ICT BURIRAM 4 CLUB

Go to top