Menu

สพป.บร. 4 ประเมินสถานศึกษาเพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียง ประจำปี 2557

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 4 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและปรเมินผลการจัดการศึกษา/กลุ่มบริหารงานบุคคล ประเมินสถานศึกษาและรับรองเป็นสถานศึกษาต้นแบบพอเพียง ของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 28 โรง ระหว่างวันที่ 17-28 มีนาคม 2557 ประจำปีงบประมาณ 2556วันที่ 17 มีนาคม 2557 เวลา 14.00 น. นายวิบูลย์ศักดิ์ พระภูจำนงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานดำเนินการประุชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ที่ขอรับการประเมินเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและการจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประุชุมโรงเรียนบ้านสตึก สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ไปแล้วนั้น ทางคณะกรรมการได้กำหนดตารางการออกประเมิน ดังเอกสารแนบ

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีสถานศึกษาที่ได้รับการประกาศเป็นสถานศึกษาแบบอย่าง การจัดการเรียนการสอนและการจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นมา มีสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินและรับรองเป็นสถานศึกษาต้นแบบพอเพียง ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

        ปี พ.ศ. 2550 จำนวน 2 โรง (ร.ร.บ้านคูขาด/ร.ร.บ้านโศกนาคม่วง)
        ปี พ.ศ.2552 จำนวน 4 โรง (ร.ร.บ้านทุ่งวัง/ร.ร.บ้านยางทะเล/ร.ร.บ้านกระทุ่มเครือ/ร.ร.บ้านสวายสอ)
        ปี พศ.2555 จำนวน 16 โรง (ประกาศแล้ว) และ 80 โรง ตามลำดับ (ผ่านแล้ว/รอการประกาศ)ปี พ.ศ.2556 จำนวน 15 โรง (ส่งไปยังไม่ผ่าน/รอการประกาศ)ปี
        ปั พ.ศ.2557 มีสถานศึกษาที่แจ้งความประสงค์ขอรับการประเมิน 28 โรง (ประเมินระหว่าง 19-28 มี.ค.2557)
        รวมสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินและรับรองเป็นสถานศึกษาพอเพียงในขณะนี้ 102 โรง โดยผ่านเกณฑ์หรือเป้าหมายที่ทางสำนักงานเขตตั้งไว้ ร้อยละ 30 ของสถานศึกษาทั้งหมด

        สำนัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาได้ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นมา มีสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินและรับรองเป็นสถานศึกษาต้นแบบพอเพียง ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยในปี 2557 กระทรวงศึกษาธิการได้ตั้งเป้าหมาย จะมีสถานศึกษาพอเพียงที่ผ่านการประเมินอย่างน้อย 9,999 โรง ทั้งประเทศ
สำหรับ สถานศึกษาที่ยังไม่ได้รับการประเมิน สามารถประเมินตนเองและส่งแบบประเมินเพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ ประเมินในระดับกระทรวง และคณะกรรมการในระดับเขตพื้นที่ ที่ทางสำน้ักงานเขตฯ แต่งตั้งเพิ่มเติมประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้บริหาร ครูในสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินฯ ซึ่งผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษา

        ผล จากการดำเนินการที่ผ่านมา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ได้ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์เพื่อให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน้อมนำ หลักปรัชญาฯ สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปผลและขยายผลการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จเพื่อให้ ปรากฏต่อสาธารณชน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงทุกภาคส่วน ทั้งนี้เพื่อให้สถานศึกษา (โรงเรียน) เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนหรือน้อมหลักปรัชญาฯ ของพระองค์ฯ มาใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษา องค์กรให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนในภาวะการณ์ของโลกาภิวัตน์ยุคปัจจุบัน...#

 

แบ่งปัน :  ภาพกิจกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง

                       [ร.ร.วัดสระทอง]   [ร.ร.วัดชัยสมพร]  [ร.ร.วัดศรีสุนทร]  [ร.ร.บ้านก.ม.ศูนย์]   [ร.ร.วัดพลสุวรรณ]   [ร.ร.บ้านทองหลาง]   


ข่าว :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์ Webmaster
ภาพ :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์/อ.ทานิน จันทะขาล/อ.ปรัชญา พลพุฒินันท์

การค้นหาอัจฉริยะ (Smarts Search Contents)

ข่าวล่าสุด (ทุกหมวดข่าว)

ข่าวยอดนิยม (ทุกหมวดข่าว)

FANPAGE : ICT BURIRAM 4 CLUB

Go to top