สพป.บร.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559

   

       กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559 และจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาปี 2559-2562 ระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมนิวทราเวลบีช รีสอร์ท ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยนายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ ซึ่งในการนี้ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยองค์คณะบุคคลดังนี้ 1) คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 (กพท.) 2) อกคศ. เขตพื้นที่กการศึกษาฯ 3) ประธานกลุ่มโรงเรียน 4) คณะกรรมการตรวจติดตามฯ (กตปน.) 5) ผอ.กลุ่มสำนักงานเขตฯ และ6) ข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ฯ รวมทั้งสิ้น 100 คน

       ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และทิศทางในการปฏิรูปการศึกษา โดยกำหนดยุทธศาสตร์ไว้ จำนวน 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการขั้นพื้้นฐาน ให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ ประกอบด้ย 2 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ และจุดเส้นการดำเนินการในการในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ จุดเน้นด้านผู้เรียน จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาและจุดเน้นด้านการบริหารจัดการ

       การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ได้รับความสำเร็จอย่างดียิ่ง ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้ให้ความร่วมมือระดมสมอง เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4 และส่งผลให้สถานศึกษาในสังกัดมีประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยม เด็กนักเรียนในสังกัดมีประสิทธผลการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

 

 

ข่าว : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์/สุกฤษฏิ์ สอนเพีย
ภาพ : สุกฤษฏิ์ สอนเพีย เครือข่ายประชาสัมพันธ์

   
       
       
       
         

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ประุชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

 

 

วันนี้(20 พฤศจิกายน 2557นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4  เป็นประธาน "ประุชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558" ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ณ โรงแรมชัยภูมิปารค์ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยกำหนดประชุมปฏิบัติการฯ ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2557   โดยกลุ่มนโยบายและแผน เป็นเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

          การประชุมปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ขับเคลื่อนนโยบายในการบริาหรงานในหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้  1) เพื่อให้กลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 มีกรอบแนวทางใช้ในการบริหารจัดการที่ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่และหน่วยงานต้นสังกัด  2) เพื่อให้กลุ่มงานใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ทราบถึงกลยุทธ์ในการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 3) เพื่อสรุปติดตามแผนปฏิบัติการประจำปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

         • ผู้เข้าร่วมประชุม โดยองค์คณะบุคคล ประกอบด้วย ผู้แทนคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 (กพท.) ผู้แทนคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) ผู้แทนคณะติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ประธานศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้แทนศึกษานิเทศก์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ  ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม และประธานกลุ่มโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมจำนวนทั้งสิ้น 86 คน

         • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545) และ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2553) มีจุดมุ่งหมายจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคนไทยใหเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีความรู้ และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข การดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น การวางแผนมีความสำคัญยิ่ง โดยเฉพาะการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนเป็นกรอบ ทิศทาง และเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการสร้างโอกาสและส่งเสริม ให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน

        • ขอขอบคุณองค์คณะบุคคลและบุคลากรทุกฝ่าย ที่เสียสละเวลา ร่วมประสาน รวมพลัง ระดมความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนำผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ มากำหนดเป็นกลยุืทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อใช้ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ต่อไป.../

 
     
 

 

             นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
           ประธาน "ประุชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558"

 
     
     
     

  

แบ่งปัน : |ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม|

ข้อมูล : Line /Facebook ดร.ถาวร พอสม (@Drthaworn Porsom)
ภาพถ่าย : Facebook @Drthaworn Porsom

ข่าว : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ Webmaster1
อ้างอิง : E-Office สพป.บร.4 ที่ ศธ 04085/ ว 5117

 

การค้นหาอัจฉริยะ (Smarts Search Contents)

ข่าวล่าสุด (ทุกหมวดข่าว)

ข่าวยอดนิยม (ทุกหมวดข่าว)

FANPAGE : ICT BURIRAM 4 CLUB

Go to top