Menu

สพป.บร.4 จัดอบรมปฏิบัติการครูแกนนำการสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติดเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตฯ

วันนี้(6 สิงหาคม 2557) นายสมชัย สินไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการครูแกนนำการสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติดเพื่อ พัฒนาทักษะชีวิตและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา ณ ห้องประชุม AOC สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 โดยมีนายมาโนช ติณนรเศรษฐ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงานโครงการ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้ครูแกนนำมีความรู้ความเข้าใจในการเสริมสร้างสารเสพติด การพัฒนาทักษะชีวิต และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตรงกับปัญหาของแต่ละบุคคล มีการสร้างเครือข่ายของครูแกนนำที่เข้ารับการอบรมและ ให้สามารถนำความรู้ไปจัดกิจกรรมทักษะชีวิต ให้นักเรียนได้ ตลอดจนการรายงานข้อมูลที่ถูกต้อง และทันเหตุการณ์

       ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้รับผิดชอบงานป้ัองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ในสังกัดสพป.บร.4 จำนวน 194 คน สังกัดโรงเรียนเอกชน 2 คน รวมทั้งสิ้น 196 คน จำนวน 3 วัน ดังนี้

       วันที่ 6 สิงหาคม 2557 ประกอบด้วยคณะครูอำเภอพุทไธสง นาโพธิ์และบ้านใหม่ไชยพจน์

        วันที่ 7 สิงหาคม 2557 ประกอบด้วยคณะครูอำเภอคูเมืองและแคนดง
        วันที่ 8 สิงหาคม 2557 ประกอบด้วยคณะครูอำเภอสตึก

        คณะวิทยกรแกนนำ สพป.บร.4 ที่ได้รับการอบรมระดับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


       สภาพสังคมในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่โลกาภิวัตน์ ซึ่งเป็นยุคสังคสารสนเทศบนฐานของ
ความรู้ ได้ส่งผลกระทบต่อเด็ก เยาวชน นักศึกษา ทั้งการดำเนินชีวิตตามกระแสเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความคาดหวังของผู้ปกครองด้านการศึกษา และสิ่งยั่วยุหรือตัวแบบที่ไม่เหมาะสมต่าง ๆ ก่อให้เกิดปัญกับเด็กและเยาวชนอย่างมาก โดยเฉพาะปัญหาด้านยาเสพติด ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตทึ่ต่ำ ขาดภูมิคุ้มกันทางสังคมที่ดี เมื่อจบการศึกษาไปแล้วนั้น บางส่วนไม่สามารถปรับตัวได้ มีปัญหาทางด้านสภาพจิตใจ สัมคม อารมณ์และสติปัญญา เกิดความขัดแย้งบกพร่องของชีวิต


       จากปัญหาดังกล่าวรัฐบาลได้กำหนดปัญหายาเสพติดเป็น "วาระแห่งชาติ" และพจากคำสั่งคณะรักษา
ความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ที่ 41/2557 เรื่องการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดและจากการรายงานผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พบว่ามีสถานศึกษในสังกัด สพฐ. 98 แห่ง ใน 50 เขตพื้นที่การศึกษา ที่มีนักเรียนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและจำเป็นต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือให้ปลอดภัยจากปัญหาดังกล่าว ได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินตามแผนงานที่ 3 การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดมาตรการป้องกันเด็กและเยาวชนก่อนวัยเสี่ยงไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เรียนรู้ถึงโทษและพิษของภัยยาเสพติด รู้จักหลีกเลี่ยงและปฏิเสธ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พัฒนานักเรียนให้มี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถดำรงตนอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข


       ในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านการศึกษา มีการแต่งตั้งคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา มีมาตรการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประกอบด้วย 1) มาตรการป้องกัน เพื่อเสริมสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึก กิจกรรมหลักคือ โครงการ TO BE NUMBER ONE 2) มาตรการค้นหา จัดระบบการคัดกรอง จำแนกนักเรียน ออกเป็น 5
กลุ่ม (กลุ่มปลอด กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ กลุ่มติด และกลุ่มค้า) กิจกรรมหลักคือ โรงเรียนสีขาว 3) มาตรการรักษา จัดระบบดูแลกลุ่มเสพ สู่การบำบัดรักษา ตามระบบการสมัครใจ เพื่อเข้าสู่กระบวนการจิตสังคมบำบัด และการค่ายการเปลี่ยนพฤติกรรม 4) สถานศึกษาจัดให้มีนักเรียนแกนนำช่วยเหลือเฝ้าระวัง กิจกรรมหลักคือ โครงการ 1 ตำรวจ 1 สถานศึกษา มาตรการเฝ้าระวังจัดกิจกรรมจัดให้มีการอบรมครูแกนนำ นักเรียนแกนนำ ในสัดส่วน 1 :5 ตามโครงการโรงเรียนสีขาว ใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการดำเนินการกิจกรรมและ 5) มาตรการบริหารจัดการ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์การดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ กำกับ ควบคุม


       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ได้เห็นความสำคัญของเรื่องดังกล่าว จึงได้
จัดให้มีการมอบนโยบาย และยุทธศาสตร์การป้องกันปัญหายาเสพติด และยุทธศาสตร์การป้องกันยาเสพติด การรายงานผลบนเว็บไซต์ การอบรมในครั้งนี้มีคาดหวังว่า บุคลากรที่ผ่านการอบรมครูแกนนำตามหลักสูตร จะได้นำความรู้มาสู่การปฏิบัติและขยายผลไปสู่ครูผู้สอนในโรงเรียนและโรงเรียนอื่น ๆ
เพื่อสร้างเครือข่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติดและพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนต่อไป...?

 

 

แบ่งปัน :  |ภาพกิจกรรม|


ข่าว : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
ภาพ : ศิริพงษ์ สิมสีดา
ข้อมูล : เอกสารประกอบการประชุมอบรมโครงการฯ

 

สพป.บร.4 จัดอบรมปฏิบัติการครูแกนนำการสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติดเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตฯ

วันนี้(19 กรกฎาคม 2557) นายสมชัย สินไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธาน ในพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการครูแกนนำการสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติดเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา ณ เพลาเพลิน บูติครีสอร์ท แอดเวนเจอร์ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายมาโนช ติณนรเศรษฐ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงานโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูแกนนำมีความรู้ความเข้าใจในการเสริมสร้างสารเสพติด การพัฒนาทักษะชีวิตและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการสร้างเครือข่ายของครูแกนนำที่เข้ารับการอบรมและ ให้สามารถนำ ความรู้ไปจัดกิจกรรมทักษะชีวิต ให้นักเรียนได้


         ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หรือครูผู้สอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ในสังกัดสพป.บร.4
จำนวน 194 คน สังกัดโรงเรียนเ าขั้นพื้นฐานสภาพสังคมในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่โลกาภิวัตน์ ซึ่งเป็นยุคสังคสารสนเทศบนฐานของความรู้ ได้ส่งผลกระทบต่อเด็ก เยาวชน นักศึกษา ทั้งการดำเนินชีวิตตามกระแสเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความคาดหวังของผู้ปกครองด้าน การศึกษา และสิ่งยั่วยุหรือตัวแบบที่ไม่เหมาะสมต่าง ๆ ก่อให้เกิดปัญกับเด็กและเยาวชนอย่างมาก โดยเฉพาะปัญหาด้านยาเสพ ติด ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตทึ่ต่ำ ขาดภูมิคุ้มกันทางสังคมที่ดี เมื่อจบการศึกษาไปแล้วนั้น บางส่วนไม่สามารถ ปรับตัวได้ มีปัญหาทางด้านสภาพจิตใจ สัมคม อารมณ์และสติปัญญา เกิดความขัดแย้งบกพร่องของชีวิต

        จากปัญหาดังกล่าวรัฐบาลได้กำหนดปัญหายาเสพติดเป็น "วาระแห่งชาติ" และมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินตามแผนงานที่ 3 การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดมาตรการป้องกันเด็กและ เยาวชนก่อนวัยเสี่ยงไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เรียนรู้ถึงโทษและพิษของภัยยาเสพติด รู้จักหลีกเลี่ยงและปฏิเสธ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถดำรงตนอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

 

        ในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านการศึกษา มีการแต่งตั้งคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา มีมาตรการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประกอบด้วย 1) มาตรการป้องกัน เพื่อเสริมสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึก กิจกรรมหลักคือ โครงการ TO BE NUMBER ONE 2) มาตรการค้นหา จัดระบบการคัดกรอง จำแนกนักเรียน ออกเป็น 5 กลุ่ม (กลุ่มปลอด กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ กลุ่มติด และกลุ่มค้า) กิจกรรมหลักคือ โรงเรียนสีขาว 3) มาตรการรักษา จัดระบบดูแลกลุ่มเสพ สู่การบำบัดรักษา ตามระบบการสมัครใจ เพื่อเข้าสู่กระบวนการจิตสังคมบำบัด และการค่ายการเปลี่ยนพฤติกรรม 4) สถานศึกษาจัดให้มีนักเรียนแกนนำช่วยเหลือเฝ้าระวัง กิจกรรมหลักคือ โครงการ 1 ตำรวจ 1 สถานศึกษามาตรการเฝ้าระวังจัดกิจกรรมจัดให้มีการอบรมครูแกนนำ นักเรียนแกนนำ ในสัดส่วน 1 :5 ตามโครงการโรงเรียนสีขาว ใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการดำเนินการกิจกรรมและ 5) มาตรการบริหารจัดการ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์การดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ กำกับ ควบคุม

 

         ขอขอบคุณคณะวิทยากรแกนนำ วิทยากรผู้ช่วย คณะทำงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึุกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ทุกท่าน  การอบรมในครั้งนี้มีคาดหวังว่า บุคลากรที่ผ่านการอบรมครูแกนนำตามหลักสูตร จะได้นำความรู้มาสู่การปฏิบัติและขยายผลไปสู่ครูผู้สอนในโรงเรียนและโรงเรียนอื่น ๆ เพื่อสร้างเครือข่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติดและพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนต่อไป...?สถานที่อบรม 
เพลาเพลิน บูติครีสอร์ท แอดเวนเจอร์ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์


ลงทะเบียน รับเอกสาร ตรวจสอบที่นั่งของครูแกนนำ (กระเป๋าใส่เอกสาร มากมายด้วยความรู้สู่ภูมิปัญญาผ้าทอมือ)


อ.ชิษณุพงษ์  วิศาลจารุวัฒน์  พนักงานราชการ มากด้วยความรู้ความสามารถ


ประธานในพิธี นายสมชัย สินไธสง รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

นายมาโนช  ติณนรเศรษฐ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน  


คณะผู้เข้ารับการอบรม ครูแกนนำ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และครูผู้สอนกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา


นายอำนวย พุทธชาติ  ศึกษานิเทศก์ วิทยากรแกนนำ 


นางพจนพร  ทิพเนตร วิทยากรแกนนำรับรางวัลจากคณะวิทยากร (อะไรอยู่ในนี้...ครับท่าน)

กิจกรรมการฝึกปฏิบัติ ระดมความคิด นำเสนอชิ้นงานเป็นกลุ่ม ๆ 


ทีมงานวิทยากรแกนนำ (แบบเซราะกราว)  สังเกตป้ายขนาดใหญ่คล้องคอ

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  |ข่าวสพฐ.| |เว็บไซต์ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์|

แบ่งปัน  |ภาพกิจกรรมชุดที่ 1|  |ภาพกิจกรรมชุดที่ 1|

 

ข่าว :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
ภาพ :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนนท์/อ.ศิริพงษ์ สิมสีดา/อ.มานิต กีรตินิตยา

 

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) รุ่นที่ 691

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จัดอบรมโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) รุ่นที่ 691 ระหว่างวันที่ 28 เมษายน -4 พฤษภาคม 2557 ณ ค่ายลูกเสือไพรวิจิตร ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ พิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายสมชัย สินไธสง รองผอ.สพป.บุรีรัมย์เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนายวิรัตน์ พรมพิลา ผู้อำนวยการฝึกอบรมในครั้งนี้ โดยมีวัตประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการ กระบวนการของกิจกรรมลูกเสือตามแนวทางของลูกเสือโลก และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมลูกเสือ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสู่สังคมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดตามอุดมการณ์ของคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

       ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นบุคลากรในสังกัดสถานศึกษาต่าง ๆ จำนวน 146 คน คณะวิทยากรในการฝึกอบรมได้รับความร่วมมือจากผู้ืทรงคุณวุฒิ ที่ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการฝึก ทั้งในสังกัดและนอกสังกัดสพป.บุรีรัมย์ เขต 4 จำนวน 32  คน และได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ในการฝึกอบรมจากค่ายไพรวิจิตร โดยมีนายชำนาญ ไพรวิจิตรเป็นเจ้าของค่ายลูกเสือ ที่อำนวยการความสะดวกตลอดระยะเวลาของการฝึกอบรม...

 

 

โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) รุ่นที่ 691 ระหว่างวันที่ 28 เมษายน -4 เมษายน 2557
ณ ค่ายลูกเสือไพรวิจิตร ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

 

นายสมชัย สินไธสง รองผอ.สพป.บุรีรัมย์เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิด

นายวิรัตน์ พรมพิลา ผู้อำนวยการฝึกอบรม

 

 

 

 

 

 

 แบ่งปัน :  ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม Facebookชมรมครูไอซีที สพป.บร.4

ข่าว/ภาพ : ศิริพงษ์ สิมสีดา

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 จัดอบรมบุคลากรโครงการ ว่ายน้ำเพื่อชีวิต

      วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นายสมชัย สินไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ เป็นประธานเปิดการอบรม "โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต " ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔ ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนทศพรวิทยา ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ (สถานศึกษาเอกชน) การอบรมตามโครงการดังกล่าว สนองต่อนโยบายลดการเสียชีวิตของเด็กนักเรียนเนื่องจากการจมน้ำ ซึ่งมีสถิติสูงที่สุดของการเสียชีวิตของเด็กวัยเรียนทั้งหมด  โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม การอบรมแบ่งออกเป็นสองรุ่น รุ่นละหนึ่งวัน คือวันที่ ๒๐ และ ๒๑ พฤษภาคม โดยมีความมุ่งหวังที่จะให้ครูแต่ละโรงเรียนนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดต่อครู นักเรียน และผู้ปกครอง ในการรู้ทันกับเหตุจูงใจที่ทำให้เด็กจมน้ำ ช่วงระยะเวลาที่มักเกิดเหตุ การป้องกัน การช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุ รวมถึงการฝึกให้เด็กรู้จักการว่ายน้ำ การลอยตัวในน้ำ โดยหวังว่าจะลดอัตราการเสียชีวิตเด็กในวัยเรียน อันเนื่องมาจากการจมน้ำได้

       ขอขอบคุณ  นางสงกรานต์  พันธุ์พินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนทศพรวิทยา นายพีระพงษ์ พันธุ์พินิจ ผู้จัดการโรงเรียนทศพรวิทยา พร้อมด้วยครูบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างที่อนุเคราะห์สถานที่ในการอบรมในครั้งนี้เป็นอย่างดี และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ที่ได้ดำเนินการอบรมโครงการดังกล่าว...?

 

 

 

แบ่งปัน :  |ภาพกิจกรรม|

ข่าว/ภาพ :  มนตรี ประเสริฐ  เครือข่ายประชมสัมพันธ์ชมรมครู ICT สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

การฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (R.B.T.C.)

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (R.B.T.C. : Basic Unit Leader Training Course, R=วิสามัญ) ระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน 2557 ณ ค่ายลูกเสือไพรวิจิตร ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ พิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายวิบูลย์ศักดิ์  พระภูจำนงค์  รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานในพิธี โดยการกล่าวรายงานของ ดร.สัมนาการ บุญเรือง โดยมีวัตุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะทางลูกเสือและพัฒนาบุคลากรทางลูกเสือให้มี คุณภาพและประสิทธิภาพ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการครู ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอหนองกี่  จำนวน 170 คน คณะวิทยากร  20 คน

ด้วยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ  จัดกิจกรรมทางด้านลูกเสือ ในโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมอบรมผู้กำกับลูกเสือ เพื่อที่จะให้มีความรู้ความเข้าใจทักษะทางลูกเสือ และพิธีการทางลูกเสือเป็นอย่างดี เป็นแนวเดียวกันทั่วประเทศ เป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย เข้มแข็ง อดทน เสียสละ สอดคล้องตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

ขอขอบคุณกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 คณะกรรมการลูกเสือสพป.บร.4 คณะวิทยากร ตลอดจนค่ายลูกเสือไพรวิจิตร ที่ได้อนุเคราะห์สถานที่และอำนวยการฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง

 

 

 

 

แบ่งปัน :  ภาพกิจกรรม

 

ข่าว : ศิริพงษ์ สิมสีดา
ภาพ : ศิริพงษ์ สิมสีดา/สมภาร  กุลสิงห์/คณะวิทยากรลูกเสือ

 

การค้นหาอัจฉริยะ (Smarts Search Contents)

ข่าวล่าสุด (ทุกหมวดข่าว)

ข่าวยอดนิยม (ทุกหมวดข่าว)

FANPAGE : ICT BURIRAM 4 CLUB

Go to top