Menu

การฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (R.B.T.C.)

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (R.B.T.C. : Basic Unit Leader Training Course, R=วิสามัญ) ระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน 2557 ณ ค่ายลูกเสือไพรวิจิตร ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ พิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายวิบูลย์ศักดิ์  พระภูจำนงค์  รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานในพิธี โดยการกล่าวรายงานของ ดร.สัมนาการ บุญเรือง โดยมีวัตุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะทางลูกเสือและพัฒนาบุคลากรทางลูกเสือให้มี คุณภาพและประสิทธิภาพ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการครู ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอหนองกี่  จำนวน 170 คน คณะวิทยากร  20 คน

ด้วยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ  จัดกิจกรรมทางด้านลูกเสือ ในโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมอบรมผู้กำกับลูกเสือ เพื่อที่จะให้มีความรู้ความเข้าใจทักษะทางลูกเสือ และพิธีการทางลูกเสือเป็นอย่างดี เป็นแนวเดียวกันทั่วประเทศ เป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย เข้มแข็ง อดทน เสียสละ สอดคล้องตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

ขอขอบคุณกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 คณะกรรมการลูกเสือสพป.บร.4 คณะวิทยากร ตลอดจนค่ายลูกเสือไพรวิจิตร ที่ได้อนุเคราะห์สถานที่และอำนวยการฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง

 

 

 

 

แบ่งปัน :  ภาพกิจกรรม

 

ข่าว : ศิริพงษ์ สิมสีดา
ภาพ : ศิริพงษ์ สิมสีดา/สมภาร  กุลสิงห์/คณะวิทยากรลูกเสือ

 

การค้นหาอัจฉริยะ (Smarts Search Contents)

ข่าวล่าสุด (ทุกหมวดข่าว)

ข่าวยอดนิยม (ทุกหมวดข่าว)

FANPAGE : ICT BURIRAM 4 CLUB

Go to top