Menu

สพป.บร.4 อบรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสร้างค่านิยมหลัก12 ประการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา- สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 จัดอบรมโครงการ "การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสร้างค่านิยมหลัก12 ประการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ระหว่างวันที่ 3-4 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนทศพรวิทยา โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประมาณ 200 คน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ สร้างความตระหนักเพื่อน้อมนำนโยบายสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม

       วันนี้(3 ตุลาคม 2558) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 จัดอบรมโครงการ "การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสร้างค่านิยมหลัก12 ประการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ระหว่างวันที่ 3-4 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนทศพรวิทยา อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับเกียรติจาก นาย ศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษโดยมี นายมงคล ฤทธิรณ ผอ.กลุ่ม นิเทศติดตาม ฯ เป็นผู้รับผิดขอบโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติ และประกาศเกียรติคุณให้แผ่ไพศาล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันที่ 5 ธันวาคม 2558 2) เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักในองค์ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในในการปรับและประยุกต์ใช้ และ3) เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในระดับสถานศึกษา ให้มีความเข้มแข็ง สามารถกำหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการได้

       ผู้เข้ารับการอบรม ประชุมสัมมนา ประกอบด้วย ผู้บริหาร/ครู จากสถานศึกษาต้นแบบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้แทนสถานศึกษา/ครูในสถานศึกษาทุกโรงเรียน จำนวน 200 คน วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก นายวิบูลย์ศักดิ์ พระภูจำนงค์ รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 นายแสงอุทัย ศักดิ์ศรีท้าว ครูเชี่ยวชาญโรงเรียนอนุบาลแคนดง นายมาติล วี ลเลอร์ ปราชญ์ชาวบ้านอำเภออุบลรัตน์ จังหว้ดขอนแก่น


       การดำเนินงานเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ที่สถานศึกษาได่ดำเนินการและปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องได้แก่ การปลูกฝังและสร้างความตระหนักให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้ตระหนักและดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตรย์ ตลอดจนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาและการนำไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน ในวันที่ 23 กันยายน 2558 สถานศึกษาในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ได้เดินทางไปรับประกาศเกียรติบัตร สถานศึกษาพอเพียง ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 115 โรง และผ่านการอนุมัติเพิ่มเติมอีก 16 โรง รอประกาศอีกจำนวน 34 โรง ทั้งนี้เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขยายผลต่อไป

       การอบรมประชุมสัมมนาตามโครงการดังกล่าว มีความคาดหวังว่า ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนามีความตระหนักในองค์ความรู้
และการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการตามกลยุทธ์การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบให้ครบทุกโรงเรียนในปีการศึกษา 2560 ต่อไป.../

 

 
  ข่าว/ภาพ :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
ศิริพงษ์ สิมสีดา : ติดต่อประสานงาน 
 
   ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม : http://gg.gg/3uvpq
 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม : ***
 
     
   
   

 

 

 

การค้นหาอัจฉริยะ (Smarts Search Contents)

ข่าวล่าสุด (ทุกหมวดข่าว)

ข่าวยอดนิยม (ทุกหมวดข่าว)

FANPAGE : ICT BURIRAM 4 CLUB

Go to top