Menu

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ดำเนินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65

   

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  ดำเนินการประกวดแข่งขัน  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถของตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในกิจกรรมต่าง ๆ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไปแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป

        วันนี้(15 ตุลาคม 2558) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ได้ดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดอำเภอพุทไธสง จำนวน 6 โรง พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 โดยการกล่าวรายงานของ นายวิบูลย์ศักดิ์ พระภูจำนงค์ รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วยองค์คณะบุคคล ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำท้องถิ่น ผู้ปกครองและนักเรียน ณ โดมเวทีกลาง โรงเรียนวัดหงษ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรยีนได้แสดงออกซึ่งความสามารถด้านศิลปะการแสดง กิจกรรมศิลปวัตนธรรม หัตถกรรม ทักษะด้านวิชาชีพ และสิ่งประดิษฐ์ กิจกรรมด้านทักษะคอมพิวเตอร์และกิจกรรมลูกเสือ

       • ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุมัติในหลักการให้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เป็นประจำต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นเวที ให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องได้แสดงออกซึ่งความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะทางด้านต่าง ๆ รวมทั้งการใช้กิจกรรมต่าง ๆ เป็นสื่อเพื่อในพัฒนาสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์สังคม โดยเฉพาะด้านคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างวิถีความเป็นไทย ตามหลักวิถีความพอเพียง เพื่อให้ส่งผลต่อคุณลักษณะอันพึงตามหลักสูตร โดยมีการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งขันในะดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสุรินทร์ต่อไป

       • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ดำเนินการแข่งขันทักษะฯ ระดับเขตพื้นที่ฯ โดยมีสถานศึกษาในอำเภอพุทไธสง เป็นเจ้าภาพในการจัดในครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) โรงเรียนวัดหงษ์ 2) โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) 3) โรงเรียนตงศิริราษฏร์อนุสรณ์       4) โรงเรียนวัดโพธิ์ 5) โรงเรียนพุทไธสง (สพม.32) และ 6) โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา (เอกชน)

กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประกอบไปด้วย กิจกรรมการแข่งขันทักษะระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รวมทั้งหมด 178 กิจกรรม นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 5,049 คน คณะกรรมการตัดสิน 470 คน

ในการจัดครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องดังนี้

     1. ได้รับงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จำนวน 300,000 บาท
     2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด จำนวน 40,000 บาท
     3. ได้รับเงินสนับสนุนจาก ดร.อร่ามศรี จงปัตนา โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา จำนวน 3000 บาท
     4. ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ประกวดแข่งขันจากสถานศึกษา จำนวน 6 แห่ง
     5. ได้รับความอนุเคราะห์การแสดงจากนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) โรงเรียนวัดหงษ์ และโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา

   ขอขอบพระคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการในครั้งนี้ รายละเอียด ผลการแข่งขันสามารถดูรายละเอียดทางเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรม สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 กลุ่มนิเทศติดตามฯ http://www.buriram4.org/supervision / http://www.esan65.sillapa.net/sp-brm4/

   
   

ข่าว : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์/สุกฤษฏิ์ สอนเพีย/หัสดิน เป็นนวล/มนตรี ประเสริฐ

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม :
กล้อง ดร.สวัฒน์ อุ่นทานนท์ :  http://gg.gg/3vapd
กล้อง อ.หัสดิน เป็นนวล : 
https://goo.gl/ONzPdn
กล้องอ.สุกฤษฎิ์ สอนเพีย/อ.มนตรี ประเสริฐ : http://gg.gg/3varf
   
 
นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ประธานในพิธีเปิด
 
   
นายวิบูลย์ศ้กดิ์ พระภูจำนงค์ รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 กล่าวรายงาน
 
   
นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ประธานในพิธีเปิดลั่นฆ้องชัย
 

 

 

 

 

 

 

 

การค้นหาอัจฉริยะ (Smarts Search Contents)

ข่าวล่าสุด (ทุกหมวดข่าว)

ข่าวยอดนิยม (ทุกหมวดข่าว)

FANPAGE : ICT BURIRAM 4 CLUB

Go to top