Menu

สพป.บร.4 เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64

 

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ครั้ง 64 ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 8-9 ตุลาคม 2557 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้คำขวัญ “หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม (One Vision, One Identity, One Community)” การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม ในโรงเรียนสังกัดอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จำนวน 8 โรงดังนี้

       1. โรงเรียนบ้านสตึก 

       2. โรงเรียนบ้านดงยายเภา 
       3. โรงเรียนอนุบาลทศพร 
       4. โรงเรียนทศพรวิทยา 
       5. โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า
       6. โรงเรียนอนุบาลสตึก (ประชาอุนสรณ์) 
       7. โรงเรียนบ้านคูขาด
       8. โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง) 

เพื่อคัดเลือกตัวแทนกิจกรรม
ไปแข่งขันทักษะฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 ณ จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2557 และระดับชาติในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ต่อไป


พิธีเปิดงานในวันที่ 8 ตุลาคม2557 

                                                                       กำหนดการ


       เวลา 08.00 น. - ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง แขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ เวทีกลาง
       เวลา 08.30 น. - ประธานในพิธีถึงบริเวณงาน นายวัชรินทร์ รุ่งโรจน์ นายอำเภอสตึก
                           - ประธานในพิธี องค์คณะบุคคล คณะกรรมการจัดงาน ขึ้นบนเวที เพื่อรับการกล่าวรายงานประกอบพิธีเปิด
                           - ประธานการจัดงานกล่าวรายงาน โดย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 (นายศักดา จันทร์ฝอย)
                           - ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร โล่ กล่าวเปิดงาน ลั่นฆ้องชัย (นายวัชรินทร์ รุ่งโรจน์ นายอำเภอสตึก)
                           - การแสดงของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสายสัมพันธ์/ โรงเรียนทศพรวิทยา
                           - การแสดงยุทธหัตถี (ช้างคู่บ้าน คชสารคู่แผ่นดิน) ช้างจำนวน 30 เชือก
                           - ประธาน/ผู้มีเกียรติ เยี่ยมชมนิทรรศการ/ถนนคนเรียน

มอบโล่/เกียรติบัตร

           - เกียรติบัตรผู้สนับสนุน 7 รายการ

           - โล่รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 10 รายการ

ผู้สนับสนุนกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (มอบโล่/เกียรติบัตร)

       1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด  
       2. นายสมชาย อังกุละศรี ผอ.โรงเรียนบ้านหนองเกาะฯ  
       3. นายเผชิญ อินทะกนก ผอ.โรงเรียนบ้านสระกอไทร (กรรมการสหกรณ์ฯ)  
       4. นายเหมา ทรัพย์มาก ชมรมผู้เลี้ยงช้างบ้านพิมานโพนเงิน ต.ท่าม่วง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
       5. กศน.อำเภอสตึก (ร่วมจัดนิทรรศการถนนคนเรียน)
       6. สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก (ร่วมจัดนิทรรศการถนนคนเรียน)
       7. นายวิวัฒน์ บุญครอบ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

รายชื่อครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่รับรางวัลทรงคุณค่าสพฐ. (OBEC AWARDS) 

ประจำปีการศึกษา 2557   ประกวด ณ วันที่ 27-28 มิถุนายน 2557

ประเภทครูผู้สอน
       1. นางคำเพียร นามอาษา
           โรงเรียนบ้านคูขาด ระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
       2. นางสุภาพ กันยายน 
           โรงเรียนบ้านละกอ ระดับปฐมวัย ด้านวิชาการ
       3. นางสุวรรณี ชิณภา 
           โรงเรียนบ้านละกอ กลุ่มสังคมศึกษาฯ (ประถมศึกษา) ด้านวิชาการ
       4. นางจิณห์จุฑา สุวรรณะ 
           โรงเรียนบ้านหนองการะโก กลุ่มสาระสังคมฯ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
       5. นางสาวฉวัณญา ฉิมมา 
           โรงเรียนบ้านหนองการะโก กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
       6. นางนงเยาว์ เจริญเกียรติ 
           โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กลุ่มสาระศิลปะ ด้านวิชาการ
       7. นางกิตติมา โพธิ์ราม
           โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน กลุ่มสาระศิลปะ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ประเภทผู้บริหาร

       1. นางจรรยา กีรตินิตยา โรงเรียนบ้านเสม็ด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
       2. นายเปรียญ พรมไธสง โรงเรียนบ้านหนองการะโก ด้านบริหารจัดการ
       3. นางเพลินจิตร นัดกล้า โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ด้านวิชาการ

 

 


แบ่งปัน :  [ภาพกิจกรรมพิธีเปิด]  [การแสดงของช้าง] [การประกวดแข่งขัน 8 โรง] [ภาพประชุมคณะกรรมการตัดสิน] [ภาพประชุมการวางแผน]
ข่าวที่เกี่ยวข้อง [การเตรียมจัดงานศิลปหัตถกรรมฯ]   [ข่าวสพฐ.]  [ข่าวกลุ่มนิเทศติดตามฯ]--------------------------------------------------

ข่าว : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์

ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์/อ.ศิริพงษ์ สิมสีดา/อ.รชฏ ชะรุมรัมย์/อ.วีระชัย รุ่งรพีพรพงษ์/อ.แสงชัย อธิพัฒน์พลากร/
อ.มานิต กีรตินิตยา/คุณจรีรัตน์ เครือแวงมนต์/อ.สุกฤษฎิ์  สอนเพีย

 

การนำข่าว/ภาพไปใช้ เผยแพร่ควรอ้างอิงและให้เครติดกับชมรมครูไอซีที สพป.บร.4

การค้นหาอัจฉริยะ (Smarts Search Contents)

ข่าวล่าสุด (ทุกหมวดข่าว)

ข่าวยอดนิยม (ทุกหมวดข่าว)

FANPAGE : ICT BURIRAM 4 CLUB

Go to top