Menu

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เตรียมจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64

 

 


                                                                   


                                                       
กำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64
                              ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
                                                    ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2557

64 th Buriram Primary Educational Service Area Office 4 Exellence Fair 2014,
Satuek District, Buriram Province, 8-9 October 2014


        สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ครั้ง 64 ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 8-9 ตุลาคม 2557 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้คำขวัญ “หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม (One Vision, One Identity, One Community)” การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม ในโรงเรียนสังกัดอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จำนวน 8 โรงดังนี้
       1. โรงเรียนบ้านสตึก
       2. โรงเรียนบ้านดงยายเภา
       3. โรงเรียนอนุบาลทศพร
       4. โรงเรียนทศพรวิทยา
       5. โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า
       6. โรงเรียนอนุบาลสตึก (ประชาอุนสรณ์)
       7. โรงเรียนบ้านคูขาด
       8. โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง)
            [ดาวน์โหลดแผนที่โรงเรียนที่แข่งขัน 8 โรง]

     เพื่อคัดเลือกตัวแทนกิจกรรมไปแข่งขันทักษะฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 ณ จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2557 และระดับชาติในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ต่อไป

 


                                                พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64
                                             วันที่ 8 ตุลาคม2557  ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านสตึก


กำหนดการ
       เวลา 08.00 น. - ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง แขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ เวทีกลาง โรงเรียนบ้านสตึก (หอประชุม)
       เวลา 08.30 น. - ประธานในพิธีถึงบริเวณงาน นายวัชรินทร์ รุ่งโรจน์ นายอำเภอสตึก
                           - ประธานในพิธี องค์คณะบุคคล คณะกรรมการจัดงาน ขึ้นบนเวที เพื่อรับการกล่าวรายงานประกอบพิธีเปิด
                           - ประธานการจัดงานกล่าวรายงาน โดย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 (นายศักดา  จ้ันทร์ฝอย

                           - ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร โล่ กล่าวเปิดงาน ลั่นฆ้องชัย (นายวัชรินทร์ รุ่งโรจน์  นายอำเภอสตึก)
                           - การแสดงของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสายสัมพันธ์/ โรงเรียนทศพรวิทยา
                           - การแสดงยุทธหัตถี (ช้างคู่บ้าน คชสารคู่แผ่นดิน)  (ช้างจากอำเภอสตึก จำนวน 29 เชือก

                                 (ดาวน์โหลดรายเอียดเกี่ยวกับช้าง ตามลิงก์ด้านล่าง)  

                           - ประธาน/ผู้มีเกียรติ เยี่ยมชมนิทรรศการ/ถนนคนเรียน

 

       มอบโล่/เกียรติบัตร
          - เกียรติบัตรผู้สนับสนุน .............รายการ
          - โล่รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ....10....รายการ

       ผู้สนับสนุนกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (มอบโล่/เกียรติบัตร)
         1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด จำนวน 40,000 บาท
         2. นายสมชาย อังกุละศรี ผอ.โรงเรียนบ้านหนองเกาะฯ จำนวน 5000 บาท
         3. นายเผชิญ อินทะกนก ผอ.โรงเรียนบ้านสระกอไทร (กรรมการสหกรณ์ฯ) จำนวน จำนวน 5000 บาท
         3. นายเหมา ทรัพย์มาก ชมรมผู้เลี้ยงช้างบ้านพิมานโพนเงิน ต.ท่าม่วง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
         4. กศน.อำเภอสตึก (ร่วมจัดนิทรรศการถนนคนเรียน)
         5. สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก (ร่วมจัดนิทรรศการถนนคนเรียน)
         6. ………………………………………………………………..……….
         7……………………………………………………………………………
         8…………………………………………………………………………….

 

หมายเหตุ ผู้บริจาคมากกว่า 5,000 บาท รับเกียรติบัตรบนเวทีเท่านั้น

ส่วนโล่/เกียรติบัตรสถานศึกษาที่เข้าแข่งขัน/ร่วมการแสดง/จัดนิทรรศการ มอบเกียรติบัตรในการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร

 

ปฏิทินการดำเนินงาน

          17 กันยายน 2557 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ประชุมประธานกลุ่ม/ร.ร.เอกชน  

          25 กันยายน 2557 ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเสนอแนะ/แต่งตั้งคณะทำงาน /ออกคำสั่งเชิญประชุมคณะทำงาน  

           2 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 น. ประชุมคณะทำงาน [คำสั่งคณะทำงานฝ่ายต่าง ๆ

           6 ตุลาคม 2557 ประชุมคณะกรรมการตัดสิน (หอประชุมโรงเรียนบ้านสตึก) (เช้า/บ่าย)  [ดาวน์โหลด

          8-9 ตุลาคม 2557 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในโรงเรียนทั้ง 8 แหล่ง  [ดาวน์โหลดไฟล์แนบด้านล่าง...ครับ

 

สถานที่แข่งขัน
       1. กลุ่มสาระการศึกษาปฐมวัย/เรียนร่วม
           วันแข่งขัน (8 ตุลาคม 2557) สถานที่ โรงเรียนอนุบาลสตึก (ประชาอนุสรณ์)
          รองผอ.วิลาวัลย์  ราสระคู โทร. 087-262-6991
       2. กลุ่มสาระภาษาไทย
           วันแข่งขัน (8 ตุลาคม 2557) สถานที่ โรงเรียนบ้านคูขาด
       3. กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
           วันแข่งขัน (8 ตุลาคม 2557) สถานที่ โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า
        ผอ.ธนพล  จงปัตนา โทร. 084-416-8144
       4. กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
           วันแข่งขัน (8 ตุลาคม 2557) สถานที่ โรงเรียนบ้านดงยายเภา
       5. กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
           วันแข่งขัน (8 ตุลาคม 2557) สถานที่ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ ฯ
         ผอ.สมชาย อังกุละศรี  โทร. 089-848-4576
       6. กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
           วันแข่งขัน (8 ตุลาคม 2557) สถานที่ โรงเรียนทศพรวิทยา
       7. กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
           วันแข่งขัน (8 ตุลาคม 2557) สถานที่ โรงเรียนอนุบาลทศพร
         ผอ.พิฑูรย์ กัณฑชัยวรรณ  โทร. 081-852-6788
       8. กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
           วันแข่งขัน (8 ตุลาคม 2557) สถานที่ โรงเรียนบ้านสตึก
       9. กลุ่มสาระกทอ.(คอมพิวเตอร์)
           วันแข่งขัน (8-9 ตุลาคม 2557)สถานที่ โรงเรียนทศพรวิทยา
         (ประสานติดต่อ ผอ.สงกรานต์ พันธุ์พินิจ โทร. 086-393-0065/ รองผอ.อดิศักดิ์ จูไธสง โทร. 086-243-6476)
         ปรับโปรแกรมการแข่งขันตรงกับของ สพป.บร.4 สอบถามปัญหาการใช้โปรแกรม รุ่นต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา
         ดาวน์โหลดแผนผัง กำหนดการประกวด ได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง 

     10. กลุ่มสาระศิลปะ (ทัศนศิลป์)
           วันแข่ง (8-9 ตุลาคม 2557)สถานที่ โรงเรียนบ้านสตึก
     11. กลุ่มสาระศิลปะ (ดนตรี)
           วันแข่งขัน (8-9 ตุลาคม 2557) สถานที่ โรงเรียนบ้านสตึก  
     12. กลุ่มสาระศิลปะ (นาฏศิลป์)
           วันแข่งขัน (8-9 ตุลาคม 2557) สถานที่ โรงเรียนบ้านสตึก
     13. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
           วันแข่งขัน (9 ตุลาคม 2557) สถานที่ โรงเรียนหนองบัวเจ้าป่า
     14. การศึกษาเรียนร่วม
           วันแข่งขัน (9 ตุลาคม 2557)สถานที่ โรงเรียนอนุบาลสตึก (ประชาอนุสรณ์)
      15. กิจกรรมท้องถิ่น
            วันแข่งขัน (8 ตุลาคม 2557) สถานที่ โรงเรียนบ้านสตึก
      16. การสร้างเกมจากคอมพิวเตอร์ (ป.4-6)
           วันแข่งขัน (8 ตุลาคม 2557) สถานที่ โรงเรียนอนุบาลสตึก 

 

         [ดาวน์โหลดแผนที่โรงเรียนที่แข่งขัน 8 โรง

 

หมายเหตุ สถานที่แข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ณ โรงเรียนทศพรวิทยา ได้ปรับใหม่ ตามไฟล์แนบด้านล่าง 

                  แผนผังแข่งขัน คงเหลือโรงเรียนบ้านคูขาด (สาระภาษาไทย) ***

               รายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับรางวัลทรงคุณค่าสพฐ. (OBEC AWARDS) 
                                                                ประจำปีการศึกษา 2557
                                                 ประกวด ณ วันที่ 27-28 มิถุนายน 2557

       ประเภทครูผู้สอน
       1. นางคำเพียร นามอาษา
           โรงเรียนบ้านคูขาด ระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
       2. นางสุภาพ กันยายน 
           โรงเรียนบ้านละกอ ระดับปฐมวัย ด้านวิชาการ
       3. นางสุวรรณี ชิณภา 
           โรงเรียนบ้านละกอ กลุ่มสังคมศึกษาฯ (ประถมศึกษา) ด้านวิชาการ
       4. นางจิณห์จุฑา สุวรรณะ 
           โรงเรียนบ้านหนองการะโก กลุ่มสาระสังคมฯ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
       5. นางสาวฉวัณญา ฉิมมา 
           โรงเรียนบ้านหนองการะโก กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
       6. นางนงเยาว์ เจริญเกียรติ 
           โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กลุ่มสาระศิลปะ ด้านวิชาการ
       7. นางกิตติมา โพธิ์ราม
           โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน กลุ่มสาระศิลปะ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
       ประเภทผู้บริหาร
       1. นางจรรยา กีรตินิตยา โรงเรียนบ้านเสม็ด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
       2. นายเปรียญ พรมไธสง โรงเรียนบ้านหนองการะโก ด้านบริหารจัดการ
       3. นางเพลินจิตร นัดกล้า โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ด้านวิชาการ

 

ดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ที่แนบไฟล์

 

ข้อมูล :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
แหล่งข้อมูล : บันทึกการประชุมคณะกรรมการเตรียมงานฯ  (25 กันยายน 2557) ณ ห้องประชุมศูนย์บริการการศึกษา 
ภาพประกอบ :  ออกแบบโดย ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์

 

 

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloadsCreated
Download this file (01banstukmap.rar)สถานที่แข่งขันทักษะ โรงเรียนบ้านสตึก 124 kB1672014-10-04 17:49
Download this file (02-anubalsatukmap.rar)สถานที่แข่งขันทักษะ โรงเรียนอนุบาลสตึก (ประชาอนุสรณ์) 41 kB772014-10-05 09:48
Download this file (03-todsapornMap_news.rar)สถานที่แข่งขันทักษะ โรงเรียนทศพรวิทยา (ปรับใหม่) 138 kB1212014-10-06 22:12
Download this file (04-DongyaipoaMap.rar)สถานที่แข่งขันทักษะ โรงเรียนบ้านดงยายเภา 10 kB932014-10-04 17:49
Download this file (05-NongkhorMap.rar)สถานที่แข่งขันทักษะ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง) 229 kB742014-10-04 17:49
Download this file (06-nongbuachaowpha.rar)สถานที่แข่งขันทักษะ โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า 83 kB822014-10-05 17:18
Download this file (anubaltodsapornMap.docx)สถานที่แข่งขันทักษะ โรงเรียนอนุบาลทศพร 67 kB942014-10-06 11:03
Download this file (Artbrr4_2557_big.jpg)ป้ายประชาสัมพันธ์ : .งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 2214 kB852014-10-03 05:57
Download this file (br4art64.docx)เอกสารสรุปการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 17 kB1082014-10-01 05:17
Download this file (evenetsart64.docx)กำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 (วันที่ 8 ตุลาคม 2557)-Words 87 kB1232014-10-04 06:03
Download this file (event_artbr4_64.pdf)กำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 (วันที่ 8 ตุลาคม 2557)-PDF 180 kB1202014-10-04 06:05
Download this file (kamsang_art2557_.doc)คำสั่ง : คณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 (ร่าง) 221 kB1912014-10-02 19:31
Download this file (mapschool_art64.jpg)ดาวน์โหลด แผนที่โรงเรียนแข่งขันทักษะทางวิชาการ (8 โรง) ภาพจาก GIS 207 kB3042014-10-04 23:30
Download this file (w3641-result_art64.pdf)หนังสือราชการ : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินประกวดแข่งขัน งานศิลปห้ตถกรรมฯ 405 kB5722014-10-04 06:04
Download this file (w3679-direct_art64.pdf)หนังสือราชการ : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 6 126 kB2342014-10-04 06:03

การค้นหาอัจฉริยะ (Smarts Search Contents)

ข่าวล่าสุด (ทุกหมวดข่าว)

ข่าวยอดนิยม (ทุกหมวดข่าว)

FANPAGE : ICT BURIRAM 4 CLUB

Go to top