Menu

สพป.บร.4 อบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่ พลเมือง

วันนี้(29 ตุลาคม 2557) เวลา 09.00 น. นายปิยเชษฐ์ จันภักดี รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานเปิดอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง สำหรับครูผู้สอนในโรงเรียน โดยมี ดร.รัตนาภรณ์ ไตรสร และนายอุทยาน ปิตามาตา ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ โดยการกล่าวรายงานของ นายมงคล ฤทธิรณ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

       1) เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจในนโยบายการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองตามจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.)
       2) เพื่อให้ครูผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ความเป็นไทย รักชาติ ศาสนาเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย มีความปรองดองสมาฉันท์ เพื่อสันติสุขในสังคมไทย
และสามารถพัฒนาหลักสูตรและออกแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ตามจุดเน้นในแต่ละข้อได้
       3) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถขยายผลการออกแบบการจัดการเรียนรู้ประว้ติศาสตร์ และหน้าที่พลเมืองตามจุดเน้นในแต่ละข้อ ให้กับครูและผู้ที่เกี่ยวข้องภายในโรงเรียน สามารถนำไปจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนที่ตัวเองรับผิดชอบไหด้


       กลุ่มเป้าหมายในการอบรม เป็นครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนละ 2 คน (โรงเรียนขนาดใหญ่ 3 คน) รวม 420 คน จำนวน 2 รุ่น โดยอบรมระหว่าง วันที่ 29-30 ตุลาคม 2557 จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 (29 ต.ค.57) ข้าราชการครู อ.สตึก อ.พุทไธสงและอ.บ้านใหม่ฯ รุ่นที่ 2 (30 ตุลาคม 2557) อ.แคนดง อ.คูเมือง และอ.นาโพธิ์


       ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายส่งเสริมคุณธรรม และสร้าง
จิตสำนึกความเป็นไทยให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับชาติ เรียนรู้วิถีความเป็นไทยจากประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยมีการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การตรวจ

สอบ และประเมินค่า ของข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย นำตัวอย่างเหตุการณ์ในอดีตมาใช้ในการวิพากษ์เชิงจริยธรรม ในความเป็นชาติไทยที่มีพัฒนาการมายาวนาน อีกทั้งการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง เป็นประเด็นที่นานาประเทศต่างให้ความสนใจ ในฐานะที่การศึกษา
เป็นกลไกสำคัญของการพัฒนาคนในชาติ โดยเน้ันการศึกษาแก่ทุกภาคส่วน


       นอกจากนี้ คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) ได้มีนโยบายที่ชัดเจนให้ส่งเสริม
เด็กและเยาวชนในชาติให้มีความรู้ ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ ความเป็นไทย รักชาติ ศาสนา เทิดทูลพระมหากษัตริย์ และเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย มีความปรองดอง สมานฉันท์เพื่อสันติสุขในสังคมไทย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในสภาพสังคมปัจจุบัน ควรส่งเสริมให้ มีการจัดการเรียนการสอนให้มีความเข้มข้นยิ่งขึ้น โดยเริ่มจัดการเรียนการสอนหน้าที่พลเมือง เป็นสาระเพิ่มเติมในภาคเรยีนที่ 2/2557 ทุกระดับชั้น ด้วยเหตุดังกล่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าทีพลเมือง เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนในชาติ ให้มีความรู้ความเข้าใจประวัติศาสตร์ ความเป็นไทย รักชาติ ศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหา
กษัตริย์ และเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย มีความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อความสันติสุขในสังคมไทยต่อไป

 

 นายมงคล ฤทธิรณ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ กล่าวรายงานฯ

นายปิยเชษฐ์ จันภักดี รองผอ.สพป.บร.4 ประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ  


ดร.รัตนาภรณ์  ไตรสร ศึกษานิเทศก์รับผิดชอบโครงการ ชี้แจงกิจกรรมการอบรมปฏิบัติการฯ  

 

 

 

แบ่งปัน : [ภาพกิจกรรม] [ข่าวสพฐ.] [ข่าวดร.เซราะกราว]  กำลังปรับปรุง...

ข่าว/ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
ติดตาม : Facebook ชมรมครูไอซีที สพป.บร.4/มานิต กีรตินิตยา

 

การค้นหาอัจฉริยะ (Smarts Search Contents)

ข่าวล่าสุด (ทุกหมวดข่าว)

ข่าวยอดนิยม (ทุกหมวดข่าว)

FANPAGE : ICT BURIRAM 4 CLUB

Go to top