Menu

การนำเสนอผลงานเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปีการศึกษา 2557

วันนี้(27 มิถุนายน 2557) นายวิบูลย์ศักดิ์ พระภูจำนงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิด การนำเสนอผลงานเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า (O-BEC AWARD) ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ศูนย์บริการการศึกษา (One Stop Service) อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายมงคล ฤทธิรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ กล่าวรายงานและรับผิดชอบโครงการ

การดำเนินการประกวดผลงานนวัตกรรมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลทรงคุณ ค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2557 เพื่อทำการคัดเลือกบุคลากรที่ส่งผลงานในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวด ในงานศิลปห้ตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 ณ จ้ังหวัดสกลนคร ต่อไป

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดและตระหนักถึงคุณค่า การมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี ประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อผู้เรียน ต่อตนเองและต่อสังคม จึงได้กำหนดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคลากรในส่วนกลางและเขต พื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ ทุ่มเท เสียสละ จนทำให้เกิดผลดีแก่ทางราชการและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์เข้ารับรางวัลทรงคุณ ค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ซึ่งเป็นรางวัลประจำปีที่ทรงคุณค่าของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและส่งเสริมบุคลากรภาย ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีผลงานยอดเยี่ยมและมีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดีและยอมรับของบุคคลในวิชาชีพและสังคม รวมทั้งเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรในฐานะผู้ปฏิบัติงานและยกย่อง หน่วยงานและสถานศึกษาที่สามารถทำหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมี ประสิทธิภาพและเป็นตัวอย่างที่ดี


รายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมประกวดฯ มีดังนี้
ประเภทครูผู้สอน

       1. นางคำเพียร นามอาษา โรงเรียนบ้านคูขาด ระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
       2. นางสุภาพ กันยายน โรงเรียนบ้านละกอ ระดับปฐมวัย ด้านวิชาการ
       3. นางสุวรรณี ชิณภา โรงเรียนบ้านละกอ กลุ่มสังคมศึกษาฯ (ประถมศึกษา) ด้านวิชาการ
       4. นางจิณห์จุฑา สุวรรณะ โรงเรียนบ้านหนองการะโก กลุ่มสาระสังคมฯ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
       5. นางสาวฉวัณญา ฉิมมา โรงเรียนบ้านหนองการะโก กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
       6. นางนงเยาว์ เจริญเกียรติ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กลุ่มสาระศิลปะ ด้านวิชาการ
       7. นางกิตติมา โพธิ์ราม โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน กลุ่มสาระศิลปะ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ประเภทผู้บริหาร
       1. นางจรรยา กีรตินิตยา โรงเรียนบ้านเสม็ด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
       2. นายเปรียญ พรมไธสง โรงเรียนบ้านหนองการะโก ด้านบริหารจัดการ
       3. นางเพลินจิตร นัดกล้า โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ด้านวิชาการ
คณะกรรมการประเมิน
       1. นายวิบูลย์ศักดิ์ พระภูจำนงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
       2. นายมงคล ฤทธิรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
       3. ดร.ถาวร พอสม ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
       4. นางชนาพร ประบุญเรือง ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

ขอ ขอบคุณกรรมการดำเนินการทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และผู้เข้าร่วมนำเสนอ ที่ได้จัดเตรียมเอกสารและนิทรรศการในวันที่ 26 มิถุนายน 2557 และนำเสนอระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2557 คณะครูที่เข้าร่วมกิจกรรมและเยี่ยมชมนิทรรศการในครั้งนี้

 

 

 

 

 

 

 ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  |ข่าว สพฐ.|

แบ่งปัน : ภาพกิจกรรม

ข่าว : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์

ภาพ : อ.ศิริพงษ์ สิมสีดา/อ.มานิต กีรตินิตยา
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ชมรมครู ICT สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

การค้นหาอัจฉริยะ (Smarts Search Contents)

ข่าวล่าสุด (ทุกหมวดข่าว)

ข่าวยอดนิยม (ทุกหมวดข่าว)

FANPAGE : ICT BURIRAM 4 CLUB

Go to top