Menu

สพป.บุรีรัมย์เร่งสนองนโยบาย “ปีปลอดอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้”

บุรีรัมย์ - สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด เพื่อชี้แจงนโยบาย “ปี 2558 เป็นปีปลอดการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้” เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด
       


       วันนี้ (12 ม.ค.) นายสุพจน์ เจียมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา (ผอ.สพป.) บุรีรัมย์ เขต 1 ได้ประชุมชี้แจงการประกาศนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ซึ่งกำหนดให้ “ปี 2558 เป็นปีปลอดการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้” โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 202 คน ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารการศึกษาใน สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เข้ารับฟังการชี้แจงนโยบาย
       
       โดยได้มีการถ่ายทอดสดการประกาศนโยบาย “ปี 2558 เป็นปีปลอดการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้” ของ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จากส่วนกลาง ซึ่งได้กำหนดมาตรการเร่งรัดคุณภาพให้นักเรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่องและสื่อสารได้ โดยหน่วยงานทุกระดับตั้งแต่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่ง ต้องจัดทำแผนและมีการดำเนินการอย่างจริงจัง เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายภายในปี 2558
       
       นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กล่าวว่า เป้าหมายสำคัญในการจัดการศึกษา 3 ประการ คือ ต้องทำให้นักเรียนเป็นคนดี เป็นคนมีความรู้ความสามารถ และรู้จักการแก้ปัญหา สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ซึ่งทั้ง 3 ประการนี้ครูต้องทำให้ได้ก่อนเพื่อเป็นแบบอย่างเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่นักเรียน ทั้งนี้ พื้นฐานสำคัญในการพัฒนานักเรียนตามเป้าหมายทั้ง 3 ประการ คือ นักเรียนต้องอ่านออกเขียนได้ และสื่อสารได้ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
       
       ดังนั้น การประกาศนโยบายปี 2558 เป็นปีปลอดการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ จึงเป็นภารกิจเร่งด่วนและสำคัญที่สุดที่ต้องทำอย่างจริงจัง เพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียนไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

 

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 12 มกราคม 2558 18:36 น.

 

การค้นหาอัจฉริยะ (Smarts Search Contents)

ข่าวล่าสุด (ทุกหมวดข่าว)

ข่าวยอดนิยม (ทุกหมวดข่าว)

FANPAGE : ICT BURIRAM 4 CLUB

Go to top