Menu

มูลนิธิเปรมฯ มอบทุนการศึกษา นร.-นศ.บุรีรัมย์ เรียนดียากจน 79 ทุน

 

   

บุรีรัมย์ - มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่มีความประพฤติเรียบร้อย เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมทั้งพระภิกษุ สามเณรในจังหวัดบุรีรัมย์ รวมจำนวน 79 ทุน เป็นเงินกว่า 214,700 บาท เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้โอกาสด้านการศึกษา
       
       วันนี้ (9 ธ.ค.) ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายทำนอง ศรีเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2557 ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ที่มีความประพฤติเรียบร้อย เรียนดี แต่มีฐานะยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมทั้งพระภิกษุ สามเณรในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 79 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 214,700 บาท
       
       ประกอบด้วยทุนการศึกษารายปี ทุนต่อเนื่อง ทุนส่งเสริมพระพุทธศาสนา ทุนนักเรียนพิการ เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้โอกาสด้านการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจนให้ได้ศึกษาเล่าเรียนทัดเทียมกับเด็กทั่วไป เพื่อจะได้นำความรู้จากการศึกษาเล่าเรียนไปประกอบอาชีพเป็นที่พึ่งของตนเองและครอบครัวต่อไป
       
       ทั้งนี้ มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2528 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา พัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ และร่วมรับผิดชอบต่อสังคมทุกด้าน โดยได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษาที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา ซึ่งมีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี จะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้ได้เป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตต่อไป


       
       นายทำนอง ศรีเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ขอให้นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษาไปแล้ว ได้นำเงินดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางด้านการศึกษาให้มากที่สุด และขอให้มุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียน และตั้งมั่นในการทำคุณความดี ขยัน อดทน เพื่อจะได้เป็นที่พึ่งของตนเองและครอบครัว ทั้งจะได้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคตด้วย 

   
    โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์   9 ธันวาคม 2557 17:07 น.    
         
         
         

การค้นหาอัจฉริยะ (Smarts Search Contents)

ข่าวล่าสุด (ทุกหมวดข่าว)

ข่าวยอดนิยม (ทุกหมวดข่าว)

FANPAGE : ICT BURIRAM 4 CLUB

Go to top