Menu

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จปฏิบัติภารกิจในจังหวัดบุรีรัมย์และสุรินทร์และศรีสะเกษ

 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 26-30 ตุลาคม นี้

        เวลา 08.38 น.วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานของมูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดสุรินทร์ ที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาเข้าไปขยายผลสำเร็จทั้งทางวิชาการและเทคโนโลยีออกสู่ชุมชน โดยเลือกโรงเรียนบ้านหนองกา ประชารัฐพิทยา ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ เป็นแหล่งเรียนรู้ขยายผลสู่ชุมชน เพราะมีความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากร และมีพื้นที่เหมาะสม จัดทำฐานการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ตามความสนใจของคนในพื้นที่ เน้นความเป็นไทย อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างความรัก ความสามัคคี ให้เกิดเป็นชุมชนเข้มแข็งเลี้ยงดูตนเองได้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เช่น การขยายพันธุ์พืช เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงปลาดุก เลี้ยงหมูหลุม ผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ เพาะเห็ด และพืชสมุนไพร เพื่อเป็นตัวอย่างให้นักเรียนและราษฎรที่สนใจได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ เกิดทักษะ ความชำนาญ และนำไปปฏิบัติได้จริงในพื้นที่ของตนเองนอกจากนี้ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนายังร่วมกับทางโรงเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนทำงานฝีมือนำวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นมาผลิตเป็นของที่ระลึก จำหน่ายสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง ทำแปลงเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ปลูกพันธุ์ผักสวนครัวให้นักเรียนนำไปประกอบอาหาร บริโภคภายในโรงเรียน ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงเยี่ยมราษฎร ทุกคนต่างดีใจและปลื้มใจที่ได้มีโอกาสเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิด

       จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรผสมผสาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอรัตนบุรี เป็นพื้นที่ที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ได้รับโอนที่ดินของนางบุษรีรัตน์ เชื้ออินทร์ ที่น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเนื้อที่ 11 ไร่ 65 ตารางวา และได้พัฒนาให้เป็นพื้นที่โครงการสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานจัดกิจกรรมด้านการเกษตร เช่น ปศุสัตว์ ประมง ปลูกพืชผักสวนครัวและไม้ผล ทำนาข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ รายได้ที่เกิดขึ้นจะนำไปใช้หมุนเวียนภายในโครงการ ปัจจุบันสามารถขยายผลสำเร็จออกสู่ชุมชนและโรงเรียนโดยรอบได้แล้ว มีเครือข่ายที่เป็นเกษตรกรหลายกลุ่ม ได้แก่ เครือข่ายด้านปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ เครือข่ายด้านบริเวณรอบโครงการและเกษตรกรผู้ใช้น้ำ เครือข่ายด้านโครงการเกษตรผสมผสานระดับตำบล ในการนี้ มีพระราชดำรัสว่า "ที่ทำไว้นั้นดีอยู่แล้ว ขอให้ช่วยกันทำดีต่อไป และขยายผลสู่ชุมชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุดด้วย" สำหรับแผนการดำเนินงานในอนาคตคือ จะส่งเสริมและพัฒนาให้ชุมชนทำเกษตรอินทรีย์มากขึ้น หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพแข็งแรง

       เวลา 13.50 น.เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นห้องสมุดแห่งที่ 92 ของประเทศ ที่กระทรวงศึกษาธิการก่อสร้างขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 3 รอบ 2534 และสนองพระราชประสงค์ที่จะให้ชุมชนมีห้องสมุดที่มีหนังสือครบถ้วนไว้บริการประชาชนให้เป็นแหล่งเรียนเรียนรู้ และส่งเสริมรักการอ่านของคนทุกกลุ่มวัย โดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ร่วมดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี 2553 บนที่ดินสาธารณประโยชน์ 9 ไร่ 1 งาน เป็นอาคาร 2 ชั้น ชั้นล่างให้บริการหนังสือทุกประเภท จัดตามหมวดหมู่ มีมุมไอซีที ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต มุมเด็ก และห้องพระพุทธศาสนา จัดแสดงนิทรรศการ และหนังสือพระพุทธศาสนา ส่วนชั้นบน จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการบอกเล่าเรื่องราวถึงสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ และผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปที่มีชื่อเสียงของชุมชนต่าง ๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์

       เวลา 15.21 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ทรงเปิดอาคารสิริวิชญากร ซึ่งสร้างขึ้นเป็นอาคารสูง 6 ชั้น สำหรับจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานนามอาคารซึ่งมีความหมายว่า "อาคารซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งผู้รู้ อันเป็นมงคล" พร้อมพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย "ส.ธ." ประดิษฐานที่ป้ายชื่ออาคาร

       โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการ "ศิลปกรรมร่วมสมัยเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ซึ่งกลุ่มศิลปินเมืองแปะศิลปินในจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม ถึง 5 พฤศจิกายนนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอาคารแห่งนี้ และเพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดี และส่งเสริมสุนทรียภาพให้กับประชาชนในจังหวัด  รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจผลงานด้านศิลปะ กว่า 50 ภาพ ผ่านเทคนิคต่าง ๆ อาทิ ปากกาบนกระดาษ, สีน้ำมันบนผ้าใบ, ศิลปะบนพื้นทราย และแกะไม้ระบายสี

    จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคาร "นวัตปัญญา" ซึ่งสร้างขึ้นเป็นอาคารสูง 5 ชั้น สำหรับจัดการความรู้ด้านภาษาและคอมพิวเตอร์ โดยได้พระราชทานนามอาคาร ซึ่งมีความหมายว่า "อาคารซึ่งทำให้เกิดความรู้ในเรื่องใหม่ๆ"


       ในการนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการต่าง ๆ อาทิ นิทรรศการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ" ที่จัดแสดงพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สนองงานพระราชดำริ อาทิ เจ้าฟ้าไอทีกับเครือข่ายเผยแพร่ถ่ายทอดและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนระบบ e-Learning, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ, และสมเด็จเจ้าฟ้าไอทีแห่งโลก ที่ทรงนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ช่วยเหลือผู้เดือดร้อน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส นอกจากนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการ "รักษ์ ดิน น้ำ ป่า เพื่อการพึ่งพาตนเอง...สู่ความอุดมสมบูรณ์มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของจังหวัดบุรีรัมย์" ด้วย


 

ข้อมูล NNT สำนักข่าวประชาสัมพันธ์ ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ ผู้เรียบเรียง : สุริยน ตันตราจิณ
@สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
@มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ลิงก์รายละเอียด : http://www.bru.ac.th/sch-princess271058.pdf

 
     
     
     
     

การค้นหาอัจฉริยะ (Smarts Search Contents)

ข่าวล่าสุด (ทุกหมวดข่าว)

ข่าวยอดนิยม (ทุกหมวดข่าว)

FANPAGE : ICT BURIRAM 4 CLUB

Go to top