Menu

ผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ มอบนโยบายขับเคลื่อน B-CM-Model

ว่าราชการบุรีรัมย์ มอบนโยบายขับเคลื่อน B-CM-Model เป้าหมายสูงสุด “บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”

(๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗) เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ห้องประชุมนารายณ์บรรทมสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมชี้แจงมอบนโยบายแก่หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน และภาคประชาชนของจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อถ่ายทอดแนวทางและเทคนิคการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้วยกระบวนการ B – CM – Model : Buriram Case Management Model โดยแบ่งภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นกลุ่มคณะทำงาน ๙ กลุ่ม ตามที่ได้กำหนดปัจจัยความสำเร็จ ๙ ประการ ได้แก่ ๑) เป็นคนดี ๒) มีปัญญา ๓) รายได้สมดุล ๔) สุขภาพแข็งแรง ๕) สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ ๖) สังคมอบอุ่น ๗) หลุดพ้นอาชญากรรม ๘) กองทุนพึ่งพาตนเอง ๙) และสร้างความเข้มแข็งคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง โดยได้มอบหมายให้คณะทำงานแต่ละกลุ่มนำไปดำเนินงานตามกระบวนแบบ B – CM – Model เพื่อเป้าหมายสูงสุด ““บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ”

ข้อมูล :  Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดบุรีรัมย์

การค้นหาอัจฉริยะ (Smarts Search Contents)

ข่าวล่าสุด (ทุกหมวดข่าว)

ข่าวยอดนิยม (ทุกหมวดข่าว)

FANPAGE : ICT BURIRAM 4 CLUB

Go to top