Menu

สพป.บร.4 ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาเครือข่ายบุคลากรด้าน ICT ณ จังหวัดบึงกาฬ

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4ได้พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน ICT ของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ศึกษาดูงานด้านการวางแผนและการบริหารจัดการด้าน ICT ณ สำน้กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ในวันที่ 9-10 กันยายน 2556 โดยมี นายทองสุก เกลี้่ยงพร้อม รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นหัวหน้าคณะ และเครือข่ายครู ICT ในสังกัดสพป.บุรีรัมย์ เขต 4 จำนวน 34 คน โดยออกเดินทางจาก สพป.บร.4 เวลา 04.00 น. ถึงสพป.บึงกาฬ เวลา 11.30 น.

ช่วงภาคบ่าย (เวลา 13.00-16.00 น.) ทางคณะเครือข่ายครู ICT ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ITEC : Information Technology for Education Center) สพป.บึงกาฬ โดยการต้อนรับของ ดร.จรูญรัตน์ ส่งศรี รองผอ.สพป.บึงกาฬ และคณะบุคลากร เจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

       สพป.บึงกาฬ ประกอบด้วยอำเภอในสังกัดจังหวัดบึงกาฬ 8 อำเภอ ดังนี้ 1) อำเภอเมืองบึงกาฬ 2) อำเภอพรเจริญ 3) อำเภอศรีวิไล 4) อำเภอเซกา 5) อำเภอบึงโขงหลง 6) อำเภอบุ่งคล้า 7) อำเภอโซ่พิสัย และ อำเภอปากคาด จำนวน โรงเรียน 212 โรงและ 3 สาขา จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 2,353 คน นักเรียน 43,224 คน สถานศึกษาขนาดเล็ก (ไม่เกิน 120 คน) 77/3 โรง ขนาดกลาง 121-600 คน นจำนวน 123 โรง และ ขนาดใหญ่ ตั้งแต่ 601-1,499 คน จำนวน 12 โรง ภายใต้การบริหารงานของ นายอำพร พินะสา ผอ.สพป.บึงกาฬ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.บึงกาฬ ดำเนินการจัดตั้งเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556 เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ให้เกิดประสิทธิผล โดยแบ่งภารกิจงานออกเป็น 3 กลุ่มงานได้แก่ 1) กลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร์ 2) กลุ่มงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) กลุ่มงานสน้บสนุนและให้บริการการจัดการเรียนรู้ คณะทำงานในระดับเขตพื้นที่ จำนวน 10 คน คณะทำงานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศระดับกลุ่มโรงเรียน จำนวน 46 คน (23 กลุ่มโรงเรียน)

       การศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้รับความ อนุเคราะห์จากบุคลากรในกลุ่มนโยบายแผน ศูนย์ ITEC คือ นายสมาน ศรีจันทร์ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองนาแซงดอนเจริญ นายมาโนช แก้วเพียท้าว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนายสุรชัย โพธิ์คำ ในการนำเสนอภารกิจการปฏิบัติงาน แนวทางการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะด้านบุคลากร ระบบเครือข่าย ตลอดจนการพัฒนาระบบโปรแกรมระบบฐานข้อมูล เพื่อลดความซ้ำซ้อนของการบริการข้อมูลสารสนเทศขององค์กร  การศึกษาดูงานในครั้งนี้ ทางคณะได้คาดหวังว่าว่าจะได้ดำเนินการขับเคลื่อนการบริหารจัดการด้าน ICT ของสพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอย่างสูงสุดต่อ ไป...#

 


ข่าว : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
ภาพ : หัสดิน เป็นนวล/วีระชัย รุ่งรพีพงพงษ์/แสงชัย อธิพัฒน์พลากร
แบ่งปัน : |ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม Facebook|

การค้นหาอัจฉริยะ (Smarts Search Contents)

ข่าวล่าสุด (ทุกหมวดข่าว)

ข่าวยอดนิยม (ทุกหมวดข่าว)

FANPAGE : ICT BURIRAM 4 CLUB

Go to top