Menu

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ณ จังหวัดจันทบุรี

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล/กลุ่มงานไอซีที จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ระหว่างวันที่  12-14 มีนาคม  2557 ณ ห้องประชุม AOC สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 และจังหวัดจันทบุรี พิธีเปิดการอบรมได้รับเกียรติจาก รองผอ.วิบูลย์ศักดิ์ พระภูจำนงค์ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 50 คน ประกอบด้วย บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคลและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ทุกอำเภอในสังกัด โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนข่าวสารประชาสัมพันธ์ /  การบริหารจัดการเว็บไซต์ด้วยระบบ CMS 2) เพื่อให้บุคลากรได้ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพดิจิทัลเบื้้องต้น และ 3) เพื่อสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงาน เพื่อการแบ่งปันความรู้

กิจกรรม/เนื้อหา ในการฝึกอบรม  ประกอบด้วย 1)  การบริหารจัดการเว็บไซต์กลุ่มงานโดยใช้ระบบ/ซอฟต์แวร์ CMS Joomla 2.5/  2) การถ่ายภาพดิจิทัลแบบมืออาชีพ  วิทยากรในการฝึกอบรมโดย ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์และคณะ/ฝึกปฏิบัติกิจกรรมการถ่ายภาพ ณ จังหวัดจันทบุรี  และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการศึกษาดูงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนโครงการพระราชดำริฯ  และอาคารแสดงพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

\
       การดำเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณทุกฝ่าย ที่ให้ข้อเสนอแนะ แนวทางการดำเนินงานเป็นอย่างดียิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รองผอ.ปิยเชษฐ์  จันภักดี รองผอ.สปพป.บร.4/นายสุรัตน์  เสาร์แก้ว ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล/ นายชาญยุทธ  นาเจริญ อ.ก.ค.ศ. /นายอำนวยพุทธชาติ อ.ก.ศ. ผอ.กลุ่มงาน/และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย...?

 

ภาพกิจกรรมครงการพัฒนาศักยภาพบุคลกรด้านไอซีที
(12-14 มีนาคม  2557) 

 

 {imageshow sl=2 sc=2 w=800 h=500 /}

 

 

 

ภาพประกอบ :  |อัลบั้มภาพ|


ข่าว:  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์

ภาพ : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ (ศิริพงษ์ สิมสีดา/แสงชัย อธิพัฒน์พลากร/มานิต  กีรตินิตยา/สุกฤษฏิ์  สอนเพีย/วีระชัย รุ่งรพีพรพงษ์/มนตรี  ประเสริฐ/รชฏ  ชะรุมรัมย์/ไพศาล  แสงนวล/ศิวานนท์  สวยสว่าง)
 

 

การค้นหาอัจฉริยะ (Smarts Search Contents)

ข่าวล่าสุด (ทุกหมวดข่าว)

ข่าวยอดนิยม (ทุกหมวดข่าว)

FANPAGE : ICT BURIRAM 4 CLUB

Go to top