Menu

สพป.บร.4 อบรมปฏิบัติการการบริหารจัดการเว็บไซต์กลุ่มงานในสังกัด

วันนี้ (2 เมษายน 2557) นายวิบูลย์ศักดิ์  พระภูจำนงค์ รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ บริหารจัดการเว็บไซต์กลุ่มงานในสังกัด ณ ศูนย์บริการการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ผู้เข้ารับการอบรมเป็นบุคลากรในสังกัดสำนักงาน และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ จำนวน  30 คน

     วิทยากรในการฝึกอบรมได้รับความอนุเคราะห์จาก เครือข่ายครูไอซีที สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 โดยฝึกอบรมระหว่างวันที่  2-3 เมษายน 2557 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างออกแบบและบริหารจัดการเว็บไซต์กลุ่ม งาน และเขียนข่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     ด้วยปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความ เจริญก้าวหน้า เปลี่ยนแปลง การพัฒนาบริหารจัดการเว็บไซต์ต้องมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยทางสำน้กงานเขตได้ใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูประบบการจัดการเนื้อหา (CMS : Content Mangemenent Sysmtem) ดำเนินการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

 

 

 

 

ข่าว :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
ภาพ :  ชมรมครูไอซีที สพป.บร.4 (อ.ศิริพงษ์ สิมสีดา/อ.แสงชัย อธิพัฒน์พลากร/อ.วีระชัย รุ่งรพีพรพงษ์)

การค้นหาอัจฉริยะ (Smarts Search Contents)

ข่าวล่าสุด (ทุกหมวดข่าว)

ข่าวยอดนิยม (ทุกหมวดข่าว)

FANPAGE : ICT BURIRAM 4 CLUB

Go to top