Menu

ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมครูไอซีที สพป.บร.4 ณ โรงเรียนบ้านข่อย ครั้งที่ 1/2557

วันนี้(10เมษายน 2557) เวลา 10.30 น. ชมรมครูไอซีที สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านข่อย ดังนี้

เวลา 10.00-10.30 น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร 
เวลา 10.30-12.00 น. พิธีเปิด โดยดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ ประธานชมรมฯ

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ระเบียบวาระที่ 3 เสนอที่ประชุมทราบ
1. การออกแบบโลโก้ของชมรม
2. การสมัครสมาชิกใหม่และจำหน่ายเสื้อชมรม
3. กิจกรรมของชมรม
      3.1 การดูแลบริหารจัดการเว็บไซต์ของชมรม
      3.2 การดูแลบริหารจัดการเว็บไซต์ของสพป.บร.4
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอพิจารณา
1. การกำหนดแผนงาน/กิจกรรมการดำเนินงานในปีการศึกษา 2557
        - การบริหารจัดการเว็บไซต์ สพป.บร.4
        - การอบรมสัมมนา/สมาชิกชมรม/ผู้สนใจ (ด้าน ICT)
        - การทัศนศึกษา/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ 

หมายเหตุ : รับประทานอาหารเที่ยง ริมฝั่งลำสะแทด
ใส่เสื้อชมรมมาทุกคนในวันประชุม (เสื้อยืดยี่ห้อ Grand Sports  สีส้ม) เพื่อถ่ายรูปทำเนียบคณะกรรมการบริหารชมรมฯ

ผลการประชุม :
ทางชมรมจะได้ประชุมใหญ่สามัญ เพื่อพบปะสมาชิกทุกคน ในช่วงเปิดภาคเรียน ที่ 1/2557 เพื่อสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความเข็มแข็งทางด้านวิชาการ ตามวัตถุประสงค์ของชมรมต่อไป

ขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนบ้านข่อย (ผอ.ปรัชญา พลพุฒินันท์) และคณะครูที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการดำเนินการประชุม อาหารว่างและอาหารมื้อเที่ยงพร้อมเครื่องดื่ม...มา ณ โอกาสนี้ 

ข่าว : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
ภาพ :  ศิริพงษ์  สิมสีดา/ทานิน จันทะขาล/แสงชัย อธิพัฒน์พลากร

 

การค้นหาอัจฉริยะ (Smarts Search Contents)

ข่าวล่าสุด (ทุกหมวดข่าว)

ข่าวยอดนิยม (ทุกหมวดข่าว)

FANPAGE : ICT BURIRAM 4 CLUB

Go to top