Menu

โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology : DLIT ) หลักสูตร Train the Trainer

   

วันนี้ (3 สิงหาคม 2558) นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีมย์ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology : DLIT ) หลักสูตร Train the Trainer ณ โรงแรมเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบหมายให้ดำเนินการจัดอบรมตามภูมิภาคต่างๆ 5 ภูมิภาค

       ในส่วนส่วนของภาคอีสานตอนล่าง จุดอบรม สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ดำเนินการจัดอบรมจำนวน 2 รุ่น สำหรับรุ่นที่1 ระหว่างวันที่ 3-8 สิงหาคม 2558 จำนวน 110 คน จาก 11 เขตพื้นที่การศึกษาประกอบด้วย จังหวัดบุรีรัมย์ เขต 1-4 จังหวัดนครราชสีมา เขต 1-7 ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความรู้ความสามารถด้าน ICT (เขตพื้นที่ละ 10 คน

       การอบรมตามโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมวิทยากรแกนนำ ในการนำไปอบรมขยายผลในโรงเรียนสังกัดทุกโรงเรียน ตลอดจนสร้างและพัฒนาสื่อต้นแบบ ประกอบด้วย 1. DLIT Classroom 2. DLIT Resources 3. DLIT Digital Library 4. DLIT PLC (Professional Learning Community) 5. DLIT Assessment

       DLIT มีเป้าหมายเพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีขึ้น นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ครูมีเครื่องมือที่ทำให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และการศึกษาไทยก้าวไปข้างหน้าอย่างแท้จริง

     การอบรมวิทยากรแกนนำ หลักสูตร Train the Trainer เพื่อที่จะให้  วิทยากรหลัก(Trainer) แต่ละเขตพื้นที่นำไปขยายผล อบรมครูแกนนำทุกโรงเรียนในสังกัด เพื่อที่จะให้ครูทุกคนสามารถนำเอาเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดต่อไป

   
         
         
         
    นายศักดา  จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  ประธานในพิธีเปิดการอบรม    
         
         
    นายปิยเชษฐ์  จันภักดี  รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 กล่าวรายงานโครงการ    
         
       
       
    คณะวิทยากร Train the Trainer จาก Google     
       
       
       
       
       
       
     แบ่งปัน : ภาพกิจกรรม |วันที่ 1| |วันที่ 2|วันที่ 3|วันที่ 4| |วันที่ 5| |วันที่ 6|    
    ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  |ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่}  |ข่าวสพฐ.|    
    แบบประเมิน :  |วันที่ 1|  |วันที่ 2|  |วันที่ 3|  |วันที่ 4|  |วันที่ 5|  |วันที่ 6|    
         
    ข่าว :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์/ ภาพ :  ชมรมครูไอซีที สพป.บร.4    

การค้นหาอัจฉริยะ (Smarts Search Contents)

ข่าวล่าสุด (ทุกหมวดข่าว)

ข่าวยอดนิยม (ทุกหมวดข่าว)

FANPAGE : ICT BURIRAM 4 CLUB

Go to top