Menu

"อภิลักขิตสมัย" พิธีถวายพวงมาลา วันปิยมหาราช อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2557

เนื่องด้วยในวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี ข้าราชการและพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศ ได้จัดพิธีถวายพวงมาลา พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในอภิลักขิตสมัยวันคล้ายวันสวรรคต ของพระองค์่ท่านที่ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2557 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ที่พระองค์ทางบำเพ็ญพระราชกรณียกิจที่มีต่อปวงชนชาวไทย ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ดังกำหนดการดังนี้


       เวลา 07.00 น.  ผู้เข้าพิธี ข้าราชการทุกส่วนราชการ พนักงานองค์กรรัฐวิสาหกิจ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
                              สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พน้ักงานส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ประชาชน กลุ่มพลังมวลชน
                              นักเรียนนักศึกษา ทุกหมู่เหล่า พร้อมกัน ณ ลานพระบรมอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5

       เวลา 7.30 น.    หน่วยงานลงทะเบียนในลำดับที่ในการวางพวงมาลา

       เวลา 08.30 น. ประธานมาถึงบริเวณพิธี (นายวัชรินทร์ รุ่งโรจน์ นายอำเภอสตึก) บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ ประธานถวายมาลัยกร
                              พระบรมรูปรัชที่ 5

                             - ประธานถวายมาลัยกรพระบรมรูป รัชกาลที่ 5
                             - ประธานจุดธูปเทียน (เครื่องทองน้อย)
                             - ประธานวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
                             - ประธานกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
                             - เสร็จพิธี
                             - ประธานพบปะผู้ร่วมงาน


       ในปี 2557 มีหน่วยงานที่ร่วมวางพวงมาลา จำนวน 53 หน่วยงาน ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โดย ศูนย์บริการการศึกษา นำโดย นายวิบูลย์ศักดิ์ พระภูจำนงค์ รองผอ.สพป.บร.4 บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 60 โรงเรียน และ1 สาขา ร่วมพิธีดังกล่าว โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมพิธีดังนี้

                   1) สพป.บร.4 (ศูนย์บริการการศึกษา) 2) โรงเรียนบ้านสตึก 3) โรงเรียนอนุบาลสตึก 4) โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า
                   5) โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 6) โรงเรียนบ้านหนองม่วง 7) โรงเรียนทศพรวิทยา 8) โรงเรียนอนุบาลทศพร และ 9) โรงเรียนอนุบาลสายสัมพันธ์

 

หมายเหตุ : การแต่งกาย

      ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำรวจ ทหาร พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่งกาย เครื่องแบบปกติ (สวมหมวก) หรือเครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว หรือ เครื่องแบบตามสังกัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ แต่งแต่งเครื่องแบบสีกากี ลูกเสือชาวบ้านแต่งกายผูกผ้าพันคอลูกเสือชาวบ้าน พ่อค้า ประชาชน กลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ แต่งกายในชุดพระราชทาน/หรือชุดสุภาพ อปพร. แต่งเครื่องแบบประดับเครื่องหมาย อปพร. นักเรียน/นักศึกษา แต่งเครื่องแบบนักเรียน/นักศึกษา ฯลฯ

 

 

 

 

 

ประธานในพิธี (นายวัชรินทร์ รุ่งโรจน์ นายอำเภอสตึก)

 


แบ่งปันความรู้  :  [ภาพกิจกรรมชมรมครูไอซีที สพป.บร.4]
ข่าว/ภาพ : ดร. สุวัฒน์ อุ่นทานนท์

การค้นหาอัจฉริยะ (Smarts Search Contents)

ข่าวล่าสุด (ทุกหมวดข่าว)

ข่าวยอดนิยม (ทุกหมวดข่าว)

FANPAGE : ICT BURIRAM 4 CLUB

Go to top