Menu

กลุ่มโรงเรียนสตึก 2,5 จัดกิจกรรมค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (Primary Students Intensive English Camp 2014)

 วันนี้(17 กรกฎาคม 2557) เวลา 09.00 น. ดร.ถาวร พอสม ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิด ค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น สำหรับนักเรียน (Primary Students Intensive English Camp 2014) กลุ่มโรงเรียนสตึก 2 และกลุ่มโรงเรียนสตึก 5 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งวัง โดยนายบรรจง พวงธรรม ประธานกลุ่มโรงเรียนสตึก 5 กล่าวรายงานโครงการ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานและฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  ได้รับเกียรติจากผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู คณะวิทยากร ในสังกัดกลุ่มโรงเรียนสตึก 2, สตึก 5 ร่วมในพิธิเปิด โดยมีนักเรียนที่ร่วมเข้าค่ายฯ ในครั้งนี้ จำนวน 200 คน จาก 17 โรง 1 สาขา จัดกิจกรรมกรรมระหว่างวันที่ 17-25 กรกฎาคม 2557 และในโอกาสเดียวกัน นายวิบูลย์ศักดิ์ พระภูจำนงค์ รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมค่ายฯ พบปะเพื่อนครูและนักเรียน พร้อมทั้งได้บรรยายพิเศษในครั้งนี้ด้วย

 

       ด้วยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดนำไปดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยการปรับจุดเน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามธรรมชาติของการเรียนรู้เน้นการสื่อสาร (Communicative Language Teaching : CLT) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาองค์ความรู้ในการพัฒนาตน อันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและการเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้มอบหมายให้ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER Center) ในแต่ละอำเภอดำเนินการจัดอบรม โดยคณะวิทยกรประจำศูนย์ฯ และทางเขตพื้นที่ฯ ได้จัดสรรงบประมาณให้กลุ่มโรงเรียนภายในสังกัด 20 กลุ่มจัดอบรมค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น โดยมีเป้าหมายจำนวนนักเรียน 3,400 คน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

    
       ใ
นส่วนของกลุ่มโรงเรียนสังกัดอำเภอสตึก สปพป.บุรีรัมย์ เขต 4 จัดอบรม จำนวน 3 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 กลุ่มโรงเรียนสตึก 1 และกลุ่มโรงเรียนสตึก 3 สถานที่อบรม หอประชุมโรงเรียนบ้านคูขาด จุดที่ 2 กลุ่มโรงเรียนสตึก 2 และกลุ่มโรงเรียนสตึก 5 สถานที่อบรมหอประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งวัง และจุดที่ 3 กลุ่มโรงเรียนสตึก 4 และกลุ่มโรงเรียนสตึก 6 สถานที่อบรมหอประชุมโรงเรียนบ้านเมืองแก โดยมีคณะวิทยากรแกนนำ ในทุกจุดหมุนเวียนกันในแต่ละวัน จุดละ 5 คน และวิทยากรผู้ช่วยในแต่ละจุดตามคำสั่งของกลุ่มโรงเรียน

       การอบรมตามโครงการดังกล่าว เป็นการส่งเสริมการจัดกินกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษำหรับโรงเรียนที่มีความพร้อมน้อยเพื่อให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือเข้าถึงองค์ความรู้และก้าวทันโลก รวมถึงการพัฒนาตนเองไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เป็นเครื่องมือและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21....?

 

 กิจกรรมค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น กลุ่มโรงเรียนสตึก 2, สตึก 5 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งวัง

 นักเรียนรายงานตัว โดยมีคณะวิทยากรแกนนำทั้ง 5 ท่าน คอยแนะนำช่วยเหลือ

  ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนสตึก 2 , 5 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ

 ผู้บริหาร คณะครู กลุ่มโรงเรียนสตึก 2 , 5 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ

อ.สัมพันธ์  รุ่งแจ้ง โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ พิธีกรในส่วนของพิธีเปิด-ปิด

 ผอ.บรรจง  พวงธรรม ประธานกลุ่มโรงเรียนสตึก 5 กล่าวรายงาน

ดร.ถาวร  พอสม  ศน.สพ.บุรีรัมย์ เขต 4 ประธานในพิธี

 นายวิบูลย์ศักดิ์  พระภูจำนงค์ รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 พบปะเพื่อนครูและนักเรียน

 อ.พัชรี จงใจงาม (อ.เขียว) วิทยากรหลัก ในการเข้าค่ายในครั้งนี้ (กลุ่มสตึก 2,5)

 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (แบบเซราะกราว) สนุกสนานครบ 7 วัน 

 

บ่งปัน :  |วันที่ 1| |วันที่ 2| |วันที่ 3| |วันที่ 4| |วันที่ 5| |วันที่ 6| |วันที่ 7|

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :|ดร.เซราะกราว| |ข่าวสพฐ.|

ข่าว/ภาพ :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์

 

 

การค้นหาอัจฉริยะ (Smarts Search Contents)

ข่าวล่าสุด (ทุกหมวดข่าว)

ข่าวยอดนิยม (ทุกหมวดข่าว)

FANPAGE : ICT BURIRAM 4 CLUB

Go to top