Menu

อำเภอสตึก จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557

   

วันนี้(5 ธันวาคม 2557) อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัยวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 ณ หน้าที่ว่าการฯและหอประชุม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีกำหนดการจัดงานดังนี้

ภาคเช้า

พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร  จำนวน 99 รูป (บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอสตึก)

เวลา 06.30       
              - ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่า นำข้าวสารอาหารแห้งมาพร้อมกัน

              - พระสงฆ์ 99 รูป เดินทางมาถึงบริเวณเต็นท์พิธี เจ้าหน้าที่ถวายน้ำปานะ

เวลา 07.00 น.  
              - นายอำเภอสตึก ประธานในพิธี เดินทางมาถึงบริเวณพิธี

              - ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

              - พิธีกรสงฆ์ อาราธนาศีล

              - ประธานสงฆ์ให้ศีล ผู้มาร่วมพิธีรับศีลพร้อมกัน

              - ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา

              - ประสงฆ์อนุโมทนา (ประธานกรวดน้ำ)

              - ประธานและผู้รว่มพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตร จำนวน 99 รูป

              - เสร็จพิธีทำบุญตักบาตร

              - คณะสงฆ์กลับ

หมายเหตุ : การแต่งกาย  : ชุดผ้าไหม/ชุดผ้าไทย/ชุดสุภาพ/ (เน้นการสวมเสื้อเหลือง)

 

พิธีถวายราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคลและบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศล (หอประชุมอำเภอสตึก)


เวลา 08.00 น.
               - ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น/
                 พน้กงานส่วนท้องถิ่น/กำนัน/ผู้ใหญ่ บ้าน/พ่อค้า/ประชาชน/นักเรียน/กลุ่มพลังมวลชน/
                 พร้อมกัน ณ บริเวณพิธีหอประชุมอำเภอสตึก

- ผู้เข้าร่วมพิธี ลงนามถวายพระพร

เวลา 09.15 น. พระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป ประจำอาสนะสงฆ์

เวลา 09.30 น. นายอำเภอสตึก (นายวัชรินทร์  รุ่งโรจน์) ประธานในพิธี เดินทางมาถึงบริเวณพิธี ผู้ร่วมพิธียืนตรง

                - วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ โดย โรงเรียนสตึก เพลงจบทุกคนนั่งลง

                - ประธานลงนามถวายพระพร

                - ประธานไปนมัสการประธานสงฆ์เสร็จแล้วไปนั่งประจำที่นั่ง

                - ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย (ผู้ร่วมพิธีพนมมือ)

                - เสร็จแล้วเดินทางกลับไปที่นั่ง (ผู้ร่วมพิธีนั่งลงพร้อมประธาน)

                - พิธีกรอาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล ประธานและผู้ร่วมพิธีรับศีล

                - ประธานเดินไปที่โต๊ะหมู่หน้าเวทีประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ (ผู้ร่วมพิธียืนตรง)

                   เปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายคำนับ (ผู้ร่วมพิธีคำนับพร้อมประธาน)

                - ประธานเดินไปที่แท่นพิธี อ่านคำประกาศราชสดุดเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล

                   จบแล้วประธานถวายคำนับ (ผู้ร่วมพิธีถวายคำนับพร้อมประธาน)

                - ผู้บังคับกองเกียรติยศสั่งกองเกียรติยศถวายความเคารพ

                - วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี (โรงเรียนสตึก) ยิงสลุต  21 นัด

                - พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา

                - จบเพลงสรรเสริญพระบารมี ผู้บังคับกองเกียรติยศ สั่งกองเกียรติยศเรียบอาวุธ

                   (ประธานและผู้เข้าร่วมพิธีถวายคำนับ)

                - ประธานเดินกลับไปประจำที่นั่ง (ผู้ร่วมพิธีนั่งลงพร้อมประธาน)

                - ประธานและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ถวายภัตตาหารปิ่นโต และจตุปัจจัยไทยธรรม

                - ประธานกรวดน้ำ พระสงฆ์ยกพัดขึ้นอนุโมทนา

                - ประธานกราบนมัสการพระที่โต๊ะหมู่บูชาและกราบลาพระสงฆ์

                - เจ้าหน้าที่นิมนต์พระสงฆ์กลับ

                - เสร็จพิธี


พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน

เวลา 09.59 น. นายอำเภอสตึก ประธานในพิธี เดินไปที่แท่นพิธี (ผู้ร่วมพิธียืนตรง)

                 - ประธานกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังขอนแผ่นดิน จบแล้ว ประธานถวายคำนับ

                    (ผู้ร่วมพิธีถวายคำนับพร้อมประธาน)

                 - ผู้บังคับกองเกียรติยศ สั่งกองเกียรติยศถวายความเคารพ (ประธานและผู้ร่วมพิธียืนตรง)

                 - วงดุริยางค์บรรเลงเพลงพ่อแห่งแผ่นดิน โดย โรงเรียนสตึก (ผู้ร่วมในพิธีร้องเพลงพร้อมกัน)

                 - วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ เพลงสรรเสริญพระบารมี โดยโรงเรียนสตึก (ผู้ร่วมในพิธีร้องเพลงพร้อมกัน)

                    จบแล้ว ผู้บังคับกองเกียรติยศ สั่งกองเกียรติยศเรียบอาวุธ (ประธานและผู้ร่วมพิธีถวายคำนับ)

                 - ประธานกลับประจำที่นั่ง

                 - กองเกียรติยศกลับที่ตั้ง

                 - เสร็จพิธี

หมายเหตุ การแต่งกาย

       1.  ข้าราชการแต่งเครื่องแบบเต็มยศหรือเครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว
       2.  ทหาร ตำรวจ ชุดเครื่องแบบเต็มยศ กระบี่ ถุงมือ
       3.  ภาคเอกชน สมาคม สโมสร ชุดตามสังกัด / ชุดสุภาพ/ชุดผ้าไหม/ผ้าไทย

 

ภาคค่ำ

 การเดินเทิดพระเกียรติและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล (บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรสตึก)

เวลา 16.00 น. -ริ้วขบวนอันเชิญเครื่องราชสักการะเข้าร่วมพลตามจุดหมายที่กำหนดทั้ง 4 จุด

                   - ขบวนที่ 1 บริเวณด้านหน้าสำนักงานเเทศบาลตำบลสตึก

                   - ขบวนที่ 2 บริเวณสนามโรงเรียนอนุบาลสตึก

                   - ขบวนที่ 3 บริเวณหน้าศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสตึก (กศน.สตึก)

                   - ขบวนที่ 4 บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านสตึก

เวลา 16.50 น. จัดริ้วขบวนตามรูปแบบที่กำหนด

เวลา 17.00 น. เริ่มเคลื่อนขบวนตามเส้นทางที่กำหนด

เวลา 17.45 น. ขบวนถึงพิธีศาลาอำนวยการหน้าที่ว่าการอำเภอสตึก

- ลงทะเบียนพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง

เวลา 18.00 น. เคารพธงชาติ

            การแสดงของบนเวทีเทิดพระเกียรติฯ ได้แก่
            นาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุดร้อยดวงใจถวายไท้องค์ราชัน โรงเรียนบ้านยางน้ำใส
            รำศรีชัยศิลป์ โรงเรียนบ้านโคกเมือง

            รำวนาลัยเทิดไท้องค์ราชันรงเรียนสตึก

เวลา 18.05 น. ส่วนราชการ/หน่วยงานต่าง ๆ อัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะตามลำดับ

               - วงดนตรีไทยโรงเรียนบ้านสตึก บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์, บทเพลงเทิดพระเกียรติ ขณะที่ส่วนราชการ/
                 หน่วยงานต่าง ๆ ถวายเครื่องราชสักการะ

เวลา 19.19 น. นายอำเภอสตึก ประธานในพิธี เดินทางมาถึงบริเวณพิธี (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์) (โดยโรงเรียนสตึก)

               - ประธานขึ้นบนเวทีที่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ ถวายคำนับ เปิดกรวยดอกไม้ และถวายเครื่องราชสักการะ
                 (พานพุ่มเงิน พุ่มทอง) ถวายคำนับ

              - ประธานประจำแท่นพิธี จุดเทียนชัย (เจ้าหน้าที่ดับไฟฟ้าในบริเวณพิธี ยกเว้นไฟส่องสว่างพระบรมฉายาลักษณ์บนเวที)

                ประธานต่อเทียนชัยและจุดต่อให้ผู้ร่วมพิธี

              - ประธานประจำแท่นพิธีกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

              - ประธานกล่าวจบ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี (โรงเรียนสตึก ผู้ร่วมพิธีร้องเพียงร่วมกัน)

              - วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสดุดีมหาราชา(โรงเรียนสตึก ผู้ร่วมพิธีร้องเพียงร่วมกัน)

              - เสร็จพิธี

 หมายเหตุ :  การแต่งกาย

     1.  ข้าราชการ/ทหาร/ตำรวจ/ แต่งกายชุดผ้าไหมแขนยาว/ชุดผ้าไทย/ชุดผ้าไหม
     2.  ภาคเอกชน ชุดตามสังกัด /ชุดผ้าไหม/ ชุดสุภาพ / นักเรียนนักศึกษา ชุดนักเรียน/นักศึกษาชุดสุภาพ (เน้นการสวมเสื้อสีเหลือง)
     3. ผู้ร่วมพิธี นำเทียนมาร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลด้วย

   
   

แบ่งปัน :  |พิธีตักบาตรตอนเช้า|  |พิธีถวายราชสักการะ|  |การเดินเทิดพระเกียรติ|  
             |พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล| |รายชื่อหน่วยงานที่ถวายพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง|**แนบไฟล์ด้านล่าง
             |นิเทศออนไลน์ 2020|

 

ข่าว :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์

ภาพ :  ดร.ถาวร  พอสม/ คุณจรีรัตน์  เครือแวงมนต์/คุณต้องตา หาดี
ข้อมูล : อ.สัมพันธ์ รุ่งแจ้ง/อ.นารีรัตน์  รักษ์ศุภชนม์ ประชาสัมพันธ์การจัดงานฯ

   
   นายวัชรินทร์ รุ่งโรจน์ นายอำเภอสตึก พร้อมด้วยข้าราชการทุกสังกัด พ่อค้าประชาชน หน่วยงานองค์กรของรัฐ เอกชน 
ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระพรชัยมงคล

   
   

 

นายวิบูลย์ศักดิ์  พระภูจำนงค์ รองผอ.สพป.บร.4 พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรในตอนเช้า 

   
     
นายอำเภอสตึก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ร่วมทำบุญตักบาตรในตอนเช้า 
   
   

 

นายวิบูลย์ศักดิ์ พระภูจำนงค์ รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 (คนที่ 3 จากขวา) พร้อมด้วยข้าราชการทุกสังกัด พ่อค้าประชาชน
หน่วยงานองค์กรของรัฐ เอกชน ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระพรชัยมงคล

   
       
         
         
         
         
   

รำวนาลัยเทิดไท้องค์ราชัน โรงเรียนสตึก สพม.32

   
         
         
Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloadsCreated
Download this file (unit_king9.xlsx)รายชื่อหน่วยงานที่วางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง 13 kB1142014-12-12 05:37

การค้นหาอัจฉริยะ (Smarts Search Contents)

ข่าวล่าสุด (ทุกหมวดข่าว)

ข่าวยอดนิยม (ทุกหมวดข่าว)

FANPAGE : ICT BURIRAM 4 CLUB

Go to top