Menu

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ศึกษาดูงานโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

 

   

วันนี้(28 พฤศจิกายน 2557) เวลา 09.00 น. นายวิบูลย์ศักดิ์ พระภูจำนงค์ รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วยครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ข้าราชการบำนาญ จำนวน 53 ท่าน ศึกษาดุงานโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา (Royal Chitralada Projects) โดยการต้อนรับของเจ้าหน้าที่ บรรยายให้ความรู้ตามจุดต่างๆ ดังนี
       1. โรงช้างต้น
       2. ฟาร์มเลี่้ยงโคนม
       3. เครื่องทุ่นออกซิเจนแบบทุ่นลอย (กังหันชัยพัฒนา)
       4. โรงนมยูเอชที สวนจิตรลาด
       5. บ่อเลี้ยงและขยายพันธุ์ปลานิล (แห่งแรกของประเทศไทย)
       6. ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
       7. โรงสี่ข้าวตัวอย่าง
       8. โรงบดแกลบ (ถ่านแกลบ)
       9. โครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
     10. โครงการอนุรักษ์พ้นธุกรรมข้าว
     11. โครงการค้นคว้าผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงทดแทน (ไบโอดีเซล/แก็สโซฮอล์)
     12. โรงงานหล่อเทียนหลวง
     13. อาคารผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้
     14. โรงงานผลิตและแปรรูปกระดาษสา
     15. โครงการเพาะเลี้ยงและผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายเกลียวทอง
     16. โครงการผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้ง
     17. ระบบแปลงสาธิตหมุนเวียน (พันธุ์ข้าวต่าง ๆ)
          ฯลฯ

ประวัติความเป็นมา
       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงปรารถนาจะได้เห็นพสกนิกรชาวไทย อยู่ดีมีความสุข สมควรแก่อ้ตภาพ โดย เฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกร จึงทรงมุ่งมั่นที่จะพ้ฒนาการเกษตรของไทยให้เจริญก้าวหน้า จีงเกิดเป็น "โครงการส่วนพระองค์เกี่ยวกับการเกษตร สวนจิตรลดา " เพื่อศึกษางานทางด้านการเกษตรต่าง ๆ และนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาดำเนินงานมาเป็นแบบอย่างสำหรับ ไปปฏิบัติตามหรือปรับปรุงแก้ไขในอาชีพนั้น โดยมีวัตถประสงค์ เพื่อเป็นโครงการทดลองนำร่องในด้านการเกษตรและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากการเกษตรแบบครบวงจร โดยไม่หวังผลกำไรเชิงพาณิชย์

สถานที่ตั้ง
      โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ถนนราชวิถี แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ

กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม
       เปิดโอกาสให้เกษตรกรและประชาชนที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ กิจกรรมอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้แก่หน่วยงานต่าง ๆ สนับสนุน และเปิดโอกาสให้นสิต นักศึกษา เข้ามาฝึกงานภายในโครงการฯ จัดทำ โครงการสาธิตการใช้พลังงานทดแทน ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และการนำวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรมาเป็นเชื้
เพลิงในการผลิตน้ำเย็น เพื่อใช้ปรับอากาศแทนการใช้ไฟฟ้า

 

ข้อมูลอ้างอิง : ป้ายจัดนิทรรศการ โครงการส่วนพระองค์ วังจิตรลา

   
         
         
         
         
       
    แบ่งปัน : | ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม|    
    ข่าว/ภาพ :  ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์/อ.ศิริพงษ์ สิมสีดา/อ.มานิต กีรตินิตยา    

การค้นหาอัจฉริยะ (Smarts Search Contents)

ข่าวล่าสุด (ทุกหมวดข่าว)

ข่าวยอดนิยม (ทุกหมวดข่าว)

FANPAGE : ICT BURIRAM 4 CLUB

Go to top