Menu

กลุ่มโรงเรียนสตึก 3 สพป.บร.4 จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือฯ

กลุ่มโรงเรียนสตึก 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณตน และสวนสนามลูกเสือประจำปี 2557 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น.โดยมีนายชูชาติ สามารถกุล ประธานกลุ่มโรงเรียน สตึก 3 เป็นประธานในพิธี โดยมีนายหาญ แถวนาชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์กล่าวรายงาน

       ด้วยในวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันที่สำคัญยิ่งของคณะลูกเสือแห่งชาติ เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่องค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ

       ในปีนี้สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนามลูกเสือ ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพฯ ในการ
นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาธินัดดามาต เสด็จแทนพระองค์
เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

       ในส่วนของกลุ่มโรงเรียนสตึก 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณตน และสวนสนามลูกเสือ
ประจำปี 2557 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านนาลาว ตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ มีลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เข้า
ร่วมพิธีทั้งสิ้น 350 คน โดยทางกลุ่มฯ มอบหมายให้นายประหยัด นามวงษา ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ สังกัดสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
ทำหน้าที่บังคับบัญชาขบวนสวนสนาม และในโอกาสเดียวกัน ได้มอบโล่ เกียรติบัตรให้กับกองลูกเสือ-เนตรนารี ที่ได้รับรางวัลการประกวดระเบียบ
แถวและสวนสนามลูกเสือระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัดประจำปี 2557 ดังนี้

        1. ชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ ลูกเสือสำรอง โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
        2. รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ ประเภทลูกเสือสามัญ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
        3. รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ ประเภทเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
และมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่ส่งกองลูกเสือ-เนตรนารีเข้าร่วมพิธีในวันนี้
        1. โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น
        2. โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
        3. โรงเรียนบ้านร่อนทอง
        4. โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
        5. โรงเรียนบ้านขาม
        6. โรงเรียนบ้านเสม็ด (สถาปัตย์อนุสรณ์)
        7. โรงเรียนบ้านปรือเกียน
        8. โรงเรียนบ้านนาลาว
        9. โรงเรียนจะหลวย
      10. โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ
      11. โรงเรียนบ้านละกอ
      12. โรงเรียนบ้านกุดน้ำขุ่น

เสร็จขั้นตอนตามพิธี ลูกเสือ-เนตรนารีเดินทางกลับโรงเรียนและร่วมบำเพ็ญประโยชน์ต่อไป

 

 

 นายประหยัด  นามวงษา ผู้บังคับขบวนสวนสนาม

 นายหาญ  แถวนาชุม ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์  กล่าวรายงานโครงการ

 นายชูชาติ  สามารถกุล  ผอ.โรงเรียนบ้านขาม ประธานกลุ่มโรงเรียนสตึก  3 ประธานในพิธีฯ

 

 

 ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  |ข่าวสพฐ.| |ดร.เซราะกราว|

แบ่งปัน :  |ภาพกิจกรรม|

ข่าว/ภาพ : ศิริพงษ์ สิมสีดา เครือข่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มโรงเรียนสตึก 3

 

การค้นหาอัจฉริยะ (Smarts Search Contents)

ข่าวล่าสุด (ทุกหมวดข่าว)

ข่าวยอดนิยม (ทุกหมวดข่าว)

FANPAGE : ICT BURIRAM 4 CLUB

Go to top