Menu

โรงเรียนบ้านดงย่อสนองโครงการ DLIT

     โรงเรียนบ้านดงย่อสนองโครงการ DLIT
         
ระหว่างปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘  โรงเรียนบ้านดงย่อ กลุ่มโรงเรียนคูเมือง ๑
     ได้ทำการปรับปรุงระบบ
ICT เพื่อสนองตอบโครงการ DLIT เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
     ในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน  ดังนี้
               ๑. จัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์ขนาด ๑๕ เครื่อง พร้อมระบบ
Internet  ๑  ห้อง
               ๒. ติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง                   ๔  ห้อง
               ๓. ปรับปรุงระบบ
Internet สำหรับใช้งานในห้องธุรการ
               ๔. ติดตั้งระบบ
Internet ในห้องเรียนครบทุกห้อง
               ๕. ติดตั้งระบบ
WIFI อาคารเรียนละ ๑  จุด
          การปรับปรุงระบบ
ICT
ครั้งนี้ได้รับการดูแลจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงย่อ
     นายสุนันท์ ประนัดศรี เป็นอย่างดี

การค้นหาอัจฉริยะ (Smarts Search Contents)

ข่าวล่าสุด (ทุกหมวดข่าว)

ข่าวยอดนิยม (ทุกหมวดข่าว)

FANPAGE : ICT BURIRAM 4 CLUB

Go to top