Menu

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 พบเพื่อนครูอำเภอสตึก (อ.มานิต กีรตินิตยา)

การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ในส่วนของอำเภอสตึก ณห้องประชุมโรงเรียนทศพรวิทยา อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 28 ตุลาคม 2557 


       - นายวัชรินทร์ รุ่งโรจน์ นายอำเภอสตึก กล่าวต้อนรับ นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 และผู้เข้าร่วมประชุม 
       - นายรังสิกร ทิมาตฤกะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมแสดงทิศทางในการพัฒนาอำเภอสตึก
       - นายสุพจน์ เจียมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 นำเสนอ และเชิญชวน เข้าร่วมโครงการครูดี 
       -  นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4ประธานในพิธี มอบรางวัลให้กับโรงเรียนในอำเภอสตึก ที่ได้รับรางวัลตามโครงการส้วมสุขสันต์ ...พบปะครูและบุคลากรทางศึกษาอำเภอสตึก สรุปรายละเอียด พอสังเขป ดังนี้

แนวทางการบริหารและการทำงาน ให้ยึดหลักทางพุทธศานา
      1. กมฺมุนา วตฺตตีโลโก(กัมมุนา วัตตะตี โลโก) สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
      2. ทิศ 6 ให้ดูแลซึ่งกันและกัน
      3. วัชชีธรรม 7 (-ประชุมเนืองนิด -เลิกพร้อมเพรียง -เชื่อฟังผู้อาวุโส -ให้เกียรติสุภาพสตรี -ยึดถือของเก่าที่ดี -เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ -ให้ความเคารพพระสงฆ์)
นโยบาย 
          - โรงเรียนวิถีพุทธ 100 % ทุกโรงเรียนขึ้นป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ ขึ้นป้าย วันนี้วันพระ 
          - ทุกโรงเรียนการไปราชการของผู้บริหารให้รายงานส่งเขตฯ ทุกเดือน 
          - สอนประวัติศาสตร์ 
          - นำค่านิยม 12 ประการสู่การปฏิบัติ
          - การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครู เริ่มปฏิบัติ 3 พฤศจิกายน 2557
          - เร่งรัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงขึ้นไม่ต่ำกว่า 3 % ในทุกกลุ่มสาระ
          - หลักการท่องศัพท์ภาษาอังกฤษ มือเขียน ปากพูด ตาดู หูฟัง
          - หลักการสอนให้เด็กอ่านออก ฝึกอ่าน ฝึกแจกลูก ตามแนวหลักสูตร ฯ 2503
          - โรงเรียนวิถีพุทธ 29 ประการ และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
          -  BCM โมเดล ดี 9 ด้าน เกี่ยวกับการศึกษา(โรงเรียน) ด้าน ปัญญา
          - ครูต้องพัฒนาตนเอง
          - คนดีมีที่ยืน
           - ออกเยี่ยมโรงเรียน
           - สิ่งที่รับไม่ได้ ครูยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และชู้สาวกับนักเรียน

ติดตาม : Faceboook @มานิต กีรตินิยตยา

 

การค้นหาอัจฉริยะ (Smarts Search Contents)

ข่าวล่าสุด (ทุกหมวดข่าว)

ข่าวยอดนิยม (ทุกหมวดข่าว)

FANPAGE : ICT BURIRAM 4 CLUB

Go to top