Menu

คณะวิทยบูรณกร ชมรมครู ICT อบรมปฏิบัติการใช้สื่อคอมพิวเตอร์แบบพกพา และ ICT (3)

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จัดอบรมโครงการ "การใช้สื่อคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) และ ICT" เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนตามโครงการแท็บเล็ตเพื่อการศึกษาไทย One Tablet Per Child สำหรับครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 15-26 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมโรงเรียนทศพรวิทยา อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ดังนี้

• รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2557 โรงเรียนในสังกัดอ.พุทไธสง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ อ.นาโพธิ์และอ.แคนดง
• รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนในสังกัดอ.สตึกและอ.คูเมือง
รวมคณะครูที่เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 220 คน 194 โรง

• พิธีเปิดการอบรมได้เกียรติจากนายปิยเชษฐ์ จันภักดี รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ ให้กับผู้เข้ารับการอบรม วิทยากรในฝึกอบรมประกอบด้วยศึกษานิเทศก์ คณะวิทยบูรณากรและเครือข่ายชมรมครูไอซีที โดยมี นายเชิดชัย รักษาอินทร์ ศึกษานิเทกศ์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ โดยมีกำหนดการฝึกอบรมประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้แท็บเล็ต การติดตั้งสื่อการเรียนรู้ในแท็บเล็ต เนื้อหาสาระของสื่อการเรียนรู้ในแท็บเล็ต และกิจกรรมการวางแผนการจัดการเรียนรู้ในแท็บเล็ต ทุกโรงเรียนจะได้รับเอกสารคู่มือ แผ่นสื่อโปรแกรมเพื่อทำการคัดลอกและตั้งสื่อบนแท็บเล็ต และพิธีปิดการอบรมได้รับเกียรติจาก นายมงคล ฤทธิรณ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มอบวุฒิบัตรผู้เข้ารับการอบรม

• โครงการวัน แท็บเล็ต เปอร์ ชายด์ (Tablet One per Child) เป็นนโยบายด้านการศึกษาที่สำคัญของรัฐบาลชุด ฯพณฯยิ่งลักษณ์ ชินวัตร โดยเริ่มต้นใช้ในชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในภาคเรียนที่ 2/2555 จากปัญหาการดำเนินการทำให้เกิดปัญหาตามมา ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รุ่นที่ 2 พึ่งจะได้รับการจัดสรรแท็บเล็ต ในต้นปีการศึกษา 2557 ที่ผ่านมา ส่วนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทางคณะ คสช. มีนโยบายยกเลิกโครงการดังกล่าว เนื่องจากผลการดำเนินการที่ผ่านมาพบว่าไม่คุ้มค่าก้ับการลงทุน และจะมีการวางแผนเปลี่ยนเป็นห้องเรียนอัจฉริยะ/สมาร์ท คลาสรูม (Smart Classroom) เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ากับลงทุนมากที่สุด

• ระบบห้องเรียนอัจฉริยะจะประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้สำหรับควบคุมระบบปฏิบัติการห้องเรียนอัจฉริยะ จากนั้นให้การแสดงผลขึ้นบนหน้าจอสัมผัสอีบอร์ด (E-board) ที่มีลักษณะเป็นหน้าจอระบบสัมผัสขนาดใหญ่ใช้แทนกระดานดำ โดยระบบนี้จะสามารถเชื่อมต่อข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มานำเสนอแก่นักเรียน รวมถึงสามารถดึงข้อมูลบนหน้าจอแท็บเล็ตของนักเรียน ที่อยู่ในมือ ขึ้นมาแสดงผลบนอีบอร์ดได้ด้วย


• ในปีการศึกษา 2557 สถานศึกษาทุกแห่งได้ส่งมอบคอมพิวเตอร์แบบพกพาให้นักเรียนที่เลื่อนชั้นจากระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ไปยังระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้รับการจัดสรรคอมพิวเตอร์แบบพกพาอีกชุดใหม่ ส่วนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ทาง คสช.ได้ทำการยกเลิกโครงการ ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรให้ความรู้ความเข้าใจ สามารถนำเอาแนวคิด หลักการใช่คอมพิวเตอร์แบบพกพาในการบริหารจัดการและการเรียนการสอน เพื่อที่จะให้เกิดกระบวนการสร้างความรู้ (Constructivism) สำหรับบุคลากร และเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนเพื่อเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ และส่งเสริมทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้เพื่อที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ (Information and Communication Technology : ICT) เพื่อการศึกษา เป็นกลไกในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาเพื่อทัดเทียมนานาประเทศและก้าวสู่ความเป็นสากลในประชาเพื่อคมอาเซียนและประชาคมโลกต่อไป...

 

 ศน.เชิดชัย รักษาอินทร์ ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผอ.ทานิน  จันทะขาล  โรงเรียนวัดวนาสันต์

ผอ.สิทธิพร  ธรรมรักษา  โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร

ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์  โรงเรียนบ้านทุ่งวัง

 นายธีระศักดิ์  แฉล้มไธสง  โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก

 นายวีระชัย  รุ่งรพีพรพงษ์  โรงเรียนบ้านท่าม่วง

 

นายมนตรี ประเสริฐ  โรงเรียนบ้านดงย่อ

 นายมังกร  คำสุวรรณ  โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์

นายแสงชัย  อธิพัฒน์พลากร  โรงเรียนบ้านหนองม่วง

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  |ข่าวสพฐ.| |ดร.เซราะกราว| |Google+|

แบ่งปัน : ภาพกิจกรรม

 

ข่าว : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์/อ.มนตรี ประเสริฐ/ อ.วีระชัย รุ่งรพีพรพงษ์/อ.ทานิน จันทะขาล/อ.สิทธิพร ธรรมรักษา/อ.แสงชัย อธิพัฒน์พลากร

 

การค้นหาอัจฉริยะ (Smarts Search Contents)

ข่าวล่าสุด (ทุกหมวดข่าว)

ข่าวยอดนิยม (ทุกหมวดข่าว)

FANPAGE : ICT BURIRAM 4 CLUB

Go to top