คณะกรรมการบริหารชมรม

คณะกรรมการบริหารชมรมครูไอซีที สพป.บุรีรัมย์ เขต 4


1. ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนนท์        ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านทุ่งวัง             ประธานชมรม              
2. นายปรัชญา  พลพุฒินันท์ ผอ.โรงเรียนบ้านข่อย รองประธานชมรม
3.  นายสิทธิพร  ธรรมรักษา ผอ.โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร         รองประธานชมรม
 4. นายสุพจน์  ฝาคำ ผอ.โรงเรียนวัดฤาษีสถิต  รองประธานชมรม
5.  นายสมภาร  กุลสิงห์ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองยาง-จาน รองประธานชมรม
6.  นายอนุว้ัฒน์  นาราช ผอ.โรงเรียนบ้านเสม็ด  รองประธานชมรม
7.  นายวีระชัย  รุ่งรพีพรพงษ์ ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านท่าม่วง  ประชาสัมพันธ์
8.  นายมนตรี  ประเสริฐ ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านดงย่อ  ประชาสัมพันธ์
9.  นายธรรมรัตน์  บาลี ครู คศ.3 โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ฯ ประชาสัมพันธ์
10.  นายไพทูล  ศรีนาเรียง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดฤาษีสถิต ประชาสัมพันธ์ 
11.  นายศิริพงษ์  สิมสีดา ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านกระทุ่ม เหรัญญิก
12.  นางศิริพร  พลพุฒินันท์ ครู คศ.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง   ผู้ช่วยเหรัญญิก 
13.  นางเลขา  สมบัติทิพย์ ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านทุ่งวัง  ปฏิคม
14.  นางทัศนีย์  อุ่นทานนท์

ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านทุ่งวัง 

ผู้ช่วยปฏิคม
15.  นางจุไรรัตน์  จันทะขาล ครู คศ.3 โรงเรียนว้ดวนาสันต์ ผู้ช่วยปฏิคม
16.  นายแสงชัย อธิพัฒน์พลากร ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านหนองม่วง ประสานงาน
17.  นายธีระศักดิ์  แฉล้มไธสง ครู คศ.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก   ประสานงาน
18.  นายวิษณุ  ปิ่นรัตนกุล  ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านโจด  ประสานงาน
19.  นายปัญญา ลือโสภา ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านแคน ประสานงาน
20.  นายวชิราวุธ  บุญอำนวย ครู คศ.1 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ ประสานงาน
21.  นายหัสดิน  เป็นนวล ครู คศ.3 โรงเรียนวัดอมรสิริสามัคคี นายทะเบียน
22. นางเกษณี  สิมสีดา ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านสตึก ผู้ช่วยนายทะเบียน
23. นายทานิน  จันทะขาล ผอ. โรงเรียนวัดวนาสันต์  เลขานุการ
24. นางอุมา  เรียงไธสง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านโนนไฮ ผู้ช่วยเลขานุการ

 

 

(ร่าง ) กำลังปรับปรุงแก้ไข