Menu

ประวัติความเป็นมาของชมรม

 

           ชมรมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครู ICT สพท.บุรีรัมย์  เขต 4 (เครือข่ายคุรุสภา  572) เกิดจากความต้องการของคณะครู สังกัดอำเภอสตึก  ที่เรียนในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท )  สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  รุ่นที่ 1/2548 ศูนย์จังหวัดบุรีรัมย์ และครูประจำการสังกัดอำเภอต่าง ๆ ในสพท.บุรีรัมย์ เขต 4 เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาตนเอง โดยการนำความประสบการณ์ ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษา อบรม สัมมนาทางวิชาการ เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาเป็นผลงานทางวิชาการ ตลอดจนเป็นแหล่งนัดพบกัน

            การดำเนินในครั้งแรก  ทางกลุ่มได้มอบหมายให้อาจารย์สุวัฒน์  อุ่นทานนท์ อาจารย์ 3 ระดับ 8 สาขาคอมพิวเตอร์ บุคลากรต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้สาขาคอมพิวเตอร์ เป็นแกนนำในการจัดตั้ง  ได้จดโดเมนเว็บไซต์ http://www.satukiet.com/  ได้พัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายโดยใช้โปรแกรม Moodle ต่อมาได้จดโดเมนเนมเว็บไซต์  http://www.kroosatuk.com/  ต่อมาสมาชิกของชมรมเพิ่มมากขึ้น ได้มีการอบรมให้ความรู้แก่คณะครูในโรงเรียนต่าง ๆ เช่น โรงเรียนบ้านซาด  โครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน  โรงเรียนบ้านโคกเมือง และ สพท.บุรีรัมย์ เขต 4  โดยตั้งชื่อในนามกลุ่มครู ICT อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

            ต่อมาในปี พ.ศ.2548  นายวิบูลย์ศักดิ์  พระภูจำนงค์ (ช่วงยังเป็นผอ.โรงเรียนบ้านดงเค็ง อ.คูเมือง) ได้ประสานแนวทางการจัดตั้งชมรม  โดยสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายคุรุสภา และได้รับการคัดเลือกจากคุรุสภาให้ดำเนินการจัดตั้งเป็นชมรม โดยการประชุมชี้แจงคณะกรรมการบริหารหาร และได้จัดสรรงบประมาณมาส่วนหนึ่งในการพัฒนาและอบรมครูภายในชมรม

            ต่อมาในปี พ.ศ.2550 ได้มีการจัดตั้งศูนย์บริการ One Stop Service  ของ สพท.บร.4 ณ โรงเรียนสตึก  ได้ทำการเพิ่มเว็บไซต์ย่อย ตำแหน่งอ้างอิง http://www.br4ed.com/ict572  เพื่อใช้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมลูสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเป็นผู้ดูแลระบบบทเรียนบนเครือข่ายhttp://www.br4ed.com/moodle

            ปี พ.ศ.2553  ทางชมรมได้มีมติที่ประชุมให้นายสุวัฒน์ อุ่นทานนท์ เป็นประธานชมรม เพื่อประสานการทำงานต่อตามวัตถุประสงค์ เพื่อบริหารจัดการชมรมให้คงอยู่ และช่วยเหลือหน่วยงานทางการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทางราชการอื่นและชุมชน เช่นการถ่ายรูป จัดทำวีดิทัศน์ พัฒนาเว็บไซต์ ตลอดจนให้คำปรึกษาในการจัดทำผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ และได้จดโดเมนเว็บไซต์ ตำแหน่งอ้างอิง :  http://www.ict572.com  และ http://www.ict572.net

            ปี พ.ศ.2556  จากการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมในวันที่ 6 พฤศจิกายน  2556 ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงาน ภาระงาน กิจกรรม การสร้างเครือข่ายร่วมกัน โดยเปลี่ยนชื่อชมรม เป็น (ชื่อภาษาไทย)  : ชมรมครูไอซีที  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ชื่อภาษาอังกฤษ : 
Professional Development ICT Teacher Network Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4”
          
            วันที่ 10 เมษายน 2557  ได้จดโดเมนเว็บไซต์ใหม่ตามระเบียบข้อบังคับของชมรม ตำแหน่งอ้างอิง :  http://www.ictbr4.org เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรุ้สมาชิกของชมรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป

 

Go to top