ภาพกิจกรรม

ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
โดย ช่างภาพ ไอซีที ชมรมครูไอซีที สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ปีการศึกษา  2561

 

ที่ กิจกรรม วัน  เดือน ปี  ช่างภาพ ลิงก์
1. วิ่งมินิมาราธอน สพป.บร.4 ครั้งที่ 3 (ชมรมครูไอซีที) 
22 เม.ย.2561 ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์

https://photos.app.goo.gl/zlYEpmatSsCvTCzQ2

2. วิ่งมินิมาราธอน สพป.บร.4 ครั้งที่ 3 (ชมรมครูไอซีที) 22 เม.ย.2561 อ.สุกฤษฏิ์ สอนเพีย  
3. วิ่งมินิมาราธอน สพป.บร.4 ครั้งที่ 3 (ชมรมครูไอซีที) 22 เม.ย.2561 อ.มานิต  กีรตินิตยา  
4. วิ่งมินิมาราธอน สพป.บร.4 ครั้งที่ 3 (ชมรมครูไอซีที) 22 เม.ย.2561 อ.หัสบดินทร์ แสวงชัย

https://goo.gl/EC9nNG

5.  วิ่งมินิมาราธอน สพป.บร.4 ครั้งที่ 3 (ชมรมครูไอซีที) 22 เม.ย.2561 อ.หัสดิน  เป็นนวล  
6. อบรม STEM Euducation  12 พ.ค.2561  ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ https://photos.app.goo.gl/qsqF8MYCqOExHtTP2 
7. ผอ.เขตพบเพื่อนครูสตึก(1)-ร.ร.บ้านสตึก
25 พ.ค.2561 ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ https://photos.app.goo.gl/qsqF8MYCqOExHtTP2 
8.  ผอ.เขตพบเพื่อนครูสตึก(2)-ร.ร.บ้านสตึก
25 พ.ค.2561  ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ https://photos.app.goo.gl/qUXfkQd1HZpSVxR53
9.  ผอ.เขตพบเพื่อนครูสตึก(3)-ร.ร.บ้านสตึก
25 พ.ค.2561 ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์   https://photos.app.goo.gl/qUXfkQd1HZpSVxR53
10.  สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง  2 มิ.ย.2561 อ.ปฐมพงษ์ อรุณโรจน์    https://photos.app.goo.gl/K35vJgX8zVTfuU762
11.  ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ(ร.ร.หนองบัวเจ้าป่า) 9 มิ.ย.2561 ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ https://photos.app.goo.gl/RAQJoYgmM3m7BPsD8
12. อบรมร.ร.คุณธรรม สพฐ.จริยคุณ (ครูผู้สอน) 9 ก.ค.2561 ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ https://photos.app.goo.gl/abbBpEjLWgEeewmPA
13.  ค่ายยุวชนคนคุณธรรม-ร.ร.อนุบาลพุทไธสง(1) 14 ก.ค.2561 ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ https://photos.app.goo.gl/gms9w1qWYFa8YjiFA
14. ค่ายยุวชนคนคุณธรรม-ร.ร.อนุบาลพุทไธสง(2) 14 ก.ค.2561 ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ https://photos.app.goo.gl/Ap4v4XqtSayiw7ra8
15. ประถมลุ่มน้กมูลเกมส์ (พิธีเปิด) มรภ.บร. 26 ก.ค.2561 ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ https://photos.app.goo.gl/gms9w1qWYFa8YjiFA
16. การแข่งขันกรีฑา
ประถมลุ่มน้ำมูลเกมส์ (ฟุตบอล)
27-28ก.ค.61
27 ก.ค.2561   
ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์   https://photos.app.goo.gl/2ET4qNbcPznCuqhw5
https://photos.app.goo.gl/6dG6fjzZWxz2YFam6
17. ประถมลุ่มน้ำมูลเกมส์ (พิธีปิด) 27 ก.ค.2561 ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ https://photos.app.goo.gl/c8s6jVgerfeu4m6R9
18.

ประถมลุ่มน้ำมูลเกมส์ (พิธีเปิด-การแข่งขัน)
ประถมลุ่มน้ำมูลเกมส์ (การแข่งขันกรีฑา)

27 ก.ค.2561 
27-28 ก.ค.61
อ.มานิต  กีรตินิตยา  https://photos.app.goo.gl/sozFC6T5oex2Fe6XA
https://photos.app.goo.gl/nmRYd6SRsY2SiD3ZA
19. ประถมลุ่มน้ำมูลเกมส์ (คัดสาย)ทุกโรงเรียน
ประถมลุ่มน้ำมูลเกมส์(พิธีเปิด)
ประถมลุ่มน้ำมูลเกมส์ (พิธีปิด)
22-25ก.ค.61
27 ก.ค.2561
28 ก.ค.2561
 อ.สุกฤษฏิ์ สอนเพีย https://photos.app.goo.gl/2fWD9tQBfSEjoXqGA
https://photos.app.goo.gl/3tdAuJX9aMHhQEm28
https://photos.app.goo.gl/1gkqcCyVJTbASRvi7
20. อบรม ร.ร.คุณธรรม สพฐ. (ผอ.โรงเรียน) 9 ก.ค. 2561 ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ https://photos.app.goo.gl/634qpLuTTcYcatc17
21. ค่ายทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน-วัดป่าสตึกพัฒนา 12-14 ก.ย.61 ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ https://photos.app.goo.gl/cwS3J1EbqWZVCWtS7
22. อบรม ร.ร.ไม่ผ่านการประเมินรอบ 3(สตึก) 15 ก.ย.61 ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ https://photos.app.goo.gl/DS5ajGPkqzzuJXFe7
23. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร.ร.คุณธรรม สพฐ.     23 ก.ย.2561 ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ https://photos.app.goo.gl/mHLh2BvABCDFpnNLA
24. อบรมนายหมู่ลูกเสือ-ค่ายไพรวิจิตร  24-26ก.ย.61 ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ https://photos.app.goo.gl/R9Te4kfjVQP2Te196
25. พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68 (พิธีเปิด) 11 ต.ค.61 ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ https://photos.app.goo.gl/1NNzVmQBkxrusG1Z6
26. พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68 (กิจกรรม) 11 ต.ค.61 ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์   https://photos.app.goo.gl/5tK3YuSCF1iZef3j8
27.
 
พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68 (เด็กพิเศษ)   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ  
 9 ต.ค.61
11-12 ต.ค.61
อ.สุกฤษฏิ์ สอนเพีย

https://photos.app.goo.gl/c9attxLr36BVGp1X8
https://photos.app.goo.gl/bT2p2y4n3uiXfrj3A
28. พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68/กิจกรรม  11-12 ต.ค.61 อ.มานิต  กีรตินิตยา https://photos.app.goo.gl/13a9K2DPKM5kKAyW6