Menu

 

วันนี้(14 ก.ย.59) เวลา 09.00 น. นายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน “ชายลดการสูบบุหรี่ สตรีลดการตั้งครรภ์ในสถานศึกษา” ประจำปีงบประมาณ 2559 และลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติ ที่ห้องประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยมีนายโสธร บุญเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ ด่านสุวรรณ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ คณะผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในศูนย์เครือข่ายเฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ครูผู้รับผิดชอบด้านยาเสพติด และครูผู้รับผิดชอบงานด้านเพศศึกษาร่วมรับฟัง 200 คน

       นายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า โดยปกติแล้ว “ชายสูบบุหรี่ สตรีตั้งครรภ์ในสถานศึกษา” ไม่สมควรมีอยู่แล้ว แต่ในปัจจุบันปัญหาเด็กเริ่มมีความรุนแรงและมีแนวโน้มมากขึ้น เช่นการก่อกวน การทะเลาะวิวาท ประพฤติไม่เหมาะสม มีการค้าประเวณี และมั่วสุมทำกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นผลจากสภาพแวดล้อม อบายมุขและสิ่งเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อในสังคมออนไลน์หลากหลายรูปแบบ นอกจากส่วนราชการทุกภาคส่วนจะต้องสนับสนุนช่วยเหลือ ร่วมมือหาทางแก้ไขแล้ว ทุกภาคส่วนจำเป็นต้องไปกระตุ้นเตือนให้ผู้ปกครอง ครอบครัวของนักเรียนได้ตระหนักให้ความสำคัญ ให้ความร่วมมือในการป้องกันแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ด้วย มิใช่มองว่าต้องเป็นหน้าที่ของสถานศึกษา หรือของส่วนราชการใด หรือคนหนึ่งคนใดเท่านั้น เพระท้ายที่สุดแล้วเมื่อเกิดปัญหาต่างๆ ดังที่กล่าวขึ้นแล้ว ครอบครัว หรือผู้ปกครองก็ต้องรับภาระ อันหนักหนาสาหัสเช่นกัน

       ต่อจากนั้นได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ว่าด้วยเรื่องที่จะร่วมกันการส่งเสริมคุณลักษณะที่ดีของนักเรียนให้หลุดพ้นจากพฤติกรรมเสี่ยงในด้านพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ พฤติกรรมเรื่องเพศ ปัญหายาเสพติด ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ร่วมกันเสริมสร้างทักษะชีวิต ตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น คิดวิเคราะห์ตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ จัดการกับอารมณ์ความเครียดสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น และร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความรุนแรง การท้องในวัยเรียน การติดเกมส์ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่นักเรียนข้อมูล @ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์  http://gg.gg/45g3t
             14 กันยายน เวลา 14:03 น.

 
Go to top


เจ้าของ : ชมรมครูไอซีที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

ที่ตั้ง : ศููนย์บริการการศึกษา ถนนประชาจัดสรร ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังุหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31150
Contact Us : Facebook @ictbr4clubโทร. 08-72548534 โทรสาร 0-4468-9056 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บมาสเตอร์ : Webmaster : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ : ทานิน จันทะขาล : ปรัชญา พลพุฒินันท์ Contact Us :  @ictbr4club

Owner : ICT Teacher Club, Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: One Stop Service,Prachajadsan Road, Satuk Sub-district, Satuk District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31150
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel. 0-4468-9445 FAX. 0-4468-9050, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved

 


“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”