Menu

 

 

(16 สิงหาคม เวลา 09.00 น.) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ได้จัดอบรม "การพัฒนาบุคลากรด้านการเงินและพัสดุของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการเงิน และการปฏิบัติการตามระเบียบพัสดุ แก่บุคลากรของสถานศึกษาในสังกัด ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสพป.บุรีรัมย์ เขต 4 (หลังใหม่) ประธานในพิธีและวิทยากรได้รับเกียรติจาก นายณิรุจน์ สนั่นเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โดยมีนางพรรณทิพย์ กะวัง ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กล่าวรายงานโครงการจัดอบรม

       ผู้เข้ารับการอบรมทั้ง 2 วัน ประกอบด้วยบุคลกรในสังกัดสพป.บุรีรัมย์เขต 4 จำนวน 193 โรง จำนวน 368 คน วันที่ 15 สิงหาคม 2559 กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษา วันที่ 16 สิงหาคม 2559 เจ้าหน้าที่พัสดุของสถานศึกษา โดยมีสาระ/ขอบเขตเนื้อหาของการอบรมด้านการเงินประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการบริหารจัดการเงินโรงเรียน การจำแนกรายจ่ายตามงบประมาณ การควบคุมและตรวจสอบพัสดุ การรื้อถอนที่ราชพัสุด การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ ราคากลาง การบริหารสัญญาและการควบคุมงานก่อสร้าง และการปฏิบัติงานตามระเบียบพัสดุและจัดซื้อจัดจ้างระบบ e-GP

       ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทำให้การอบรมสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

 

ข่าว ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ Webmaster
ภาพ : อ.สุกฤษฏิ์ สอนเพีย @sukrit Buriram Putthaisong/อ.มานิต กีรตินิยา @Manit Keeratinittayar

 

 

 

Go to top


เจ้าของ : ชมรมครูไอซีที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

ที่ตั้ง : ศููนย์บริการการศึกษา ถนนประชาจัดสรร ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังุหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31150
Contact Us : Facebook @ictbr4clubโทร. 08-72548534 โทรสาร 0-4468-9056 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บมาสเตอร์ : Webmaster : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ : ทานิน จันทะขาล : ปรัชญา พลพุฒินันท์ Contact Us :  @ictbr4club

Owner : ICT Teacher Club, Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: One Stop Service,Prachajadsan Road, Satuk Sub-district, Satuk District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31150
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel. 0-4468-9445 FAX. 0-4468-9050, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved

 


“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”