Menu

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดให้มีการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ประถมลุ่มน้ำมูลเกมส์ ครั้งที่ 2” ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 24 – 28 สิงหาคม 2559 ประกอบด้วยกีฬา 6 ประเภท (8 หน่วยกีฬา) ดังนี้ ฟุตบอลชาย (ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น) ฟุตซอลชาย (ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น) วอลเลย์บอลชาย-หญิง (ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น) เซปักตะกร้อชาย-หญิง (ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น) และ เปตองชาย-หญิง (ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น) และกรีฑา ทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 8 ทีม (โซน) 194 โรงเรียน 6 อำเภอ ประกอบไปด้วย 1) สตึก A 2) สตึก B 3) แคนดง 4) คูเมือง A 5) คูเมือง B 6) พุทไธสง 7) นาโพธิ์ และ8) บ้านใหม่ไชยพจน์ โดยมีวัตถุประสงค์
       1) เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งความสามารถด้านกีฬา เหมาะสมกับวัยและ
พัฒนาศักยภาพนักเรียน
       2) เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกิจกรรมด้านกีฬาอันเป็นเป็นส่งเสริมทักษะและ

เพิ่มพูนความรู้

       ดำเนินการแข่งขันรอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 24-27 สิงหาคม 2559 ณ สนามแข่งขันโรงเรียนตงสิริราษฏร์อนุสรณ์ โรงเรียนวัดหงส์ และโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา (เอกชน) ทำการแข่งขันแบ่งออกเป็นสาย A และ B แบบพบกันหมดและรอบไขว้สาย ทีมที่ชนะที่ 1 และ 2 ของแต่ละสายจะไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 27 สิงหาคม 2559 (ยกเว้นฟุตบอลชาย)

        พิธีเปิดการแข่งขัน ในวันที่ 28 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับเกียรติ ากนายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 โดย นายเรืองเดช ทองศรี รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 และ ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนทุก โรงเรียนในสังกัด ผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีเปิด ภาคเช้า ดำเนินการแข่งขันกรีฑาทุกประเภท (รายการ) ในช่วงภาคบ่ายจะเป็นการแข่งขันกีฬาคู่ชิงชนะเลิศ ฟุตบอลชายระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เสร็จสิ้นการแข่งขัน จะมีพิธีมอบ ถ้วยรางวัลและปิดการแข่งขันตามลำดับ ผลการแข่งขันมีดังนี้

ลำดับ           กีฬา        ระดับประถมศึกษา             ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น         

    ทอง

    เงิน     ทอง      เงิน
  1. เปตองชาย  คูเมือง B แคนดง นาโพธิ์  คูเมือง B
  2. เปตองหญิง  นาโพธิ์ สตึก A สตึก B  คูเมือง B
  3. เซปักตะกร้อชาย                    คูเมือง A  สตึก B  สตึก B  นาโพธิ์

  4.

เซปักตะกร้อหญิง  แคนดง   นาโพธิ์ บ้านใหม่   คูเมือง B
  5. วอลเลย์บอลชาย  แคนดง คูเมือง B  พุทไธสง  แคนดง
  6. วอลเลย์บอลหญิง  สตึก A   พุทไธสง  แคนดง  พุทไธสง
  7. ฟุตซอล  บ้านใหม่ แคนดง  สตึก B  นาโพธิ์
  8. ฟุตบอล  คูเมือง B  พุทไธสง  นาโพธิ์  สตึก A
 

       การดำเนินการจัดการแข่งกีฬา-กรีฑา ประจำปีการศึกษา 2559 สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี สมควรได้รับการขอบคุณมีดังนี้
       1. ประธานกลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่มในสังกัด
       2. ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
       3. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกโรงเรียนในสังกัด
       4. โรงเรียนตงสิริราษฏร์อนุสรณ์ โรงเรียนวัดหงษ์ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้ความ อนุเคราะห์สถานที่แข่งขัน
       5. โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ ให้ความอนุเคราะห์ วงดุริยางค์ ขบวนพาเหรด
       6. ผู้สนับสนุนถ้วยรางวัลกีฬา-กรีฑา (นายรังสิกร ทิมาตฤกะ, นายเล็ง พยุงแสนกุล, นายณัฐนนท์ วิทยาประโคน, นายเผชิญ อินทะกนก, นายอดุลย์ มะลัยสิทธิ์, ว่าที่ พ.ต.สงวน นนท์ธีระโชติ, นายหาญ แถวนาชุม, นายบุญส่ง ชุ่มสีดา, นายเอกอนันต์ ปุริสังโต, นายธนพล จงปัตนา, นายสุรพล แสนลี, นายวิวัฒน์ บุญครอบ, ร้อยโทสมชาย สาลิง, นางสาวคำพัน กำมุขโช และ นายอภิธาร บัวมาส)

       ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาทุกประเภท และโรงเรียนที่เป็นสถานที่แข่งขัน ในการอำนวยความ
สะดวก ตลอดจนครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด (ทุกโซน) ที่นำนักเรียนมาทำการแข่งขันกีฬา ตลอดจนผู้ที่ มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ร่วมประสานงาน สนับสนุนงบประมาณ และนำนักกีฬา-กรีฑา เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ กิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นอกจากจะเป็นการเสริมสร้างเยาวชนให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติดแล้ว ยังเป็นการส่ง เสริมการจัดการศึกษาที่สร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษา ทุกระดับชั้น ส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการของรัฐบาลไทย สนับสนุนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการได้เป็น อย่างดียิ่ง

 

 

ข้อมูล : คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน
ข่าว : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์/ อ.สุกฤษฏิ์ สอนเพีย/อ.ชิตษณุ จีระออน, อ.แสงชัย อธิพัฒน์พลากร

หนังสือราชการ :  หนังสือราชการทั้งหมด E-Office
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม :  ประมวลภาพการแข่งขันกีฬา-กรีฑา  (กำลังดำเนินการ) **

 

 

 

 

Go to top


เจ้าของ : ชมรมครูไอซีที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

ที่ตั้ง : ศููนย์บริการการศึกษา ถนนประชาจัดสรร ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังุหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31150
Contact Us : Facebook @ictbr4clubโทร. 08-72548534 โทรสาร 0-4468-9056 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บมาสเตอร์ : Webmaster : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ : ทานิน จันทะขาล : ปรัชญา พลพุฒินันท์ Contact Us :  @ictbr4club

Owner : ICT Teacher Club, Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: One Stop Service,Prachajadsan Road, Satuk Sub-district, Satuk District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31150
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel. 0-4468-9445 FAX. 0-4468-9050, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved

 


“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”