Menu

 

 

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดให้มีการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่  24 – 28 สิงหาคม 2559  “ ประถมลุ่มน้ำมูลเกมส์ ครั้งที่ 2” ประกอบด้วยกีฬา  6 ประเภท (8 หน่วยกีฬา) ดังนี้ ฟุตบอลชาย (ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น) ฟุตซอลชาย (ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น) วอลเลย์บอลชาย-หญิง (ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น)  เซปักตะกร้อชาย-หญิง (ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น)   และเปตองชาย-หญิง (ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น) 

       ในการแข่งขันรอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 24-27 สิงหาคม 2559 ณ สนามแข่งขันโรงเรียนตงสิริราษฏร์อนุสรณ์ โรงเรียนวัดหงส์ และโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา (เอกชน)  ทีม (โซน) ที่เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 8 ทีม (โซน)  ประกอบไปด้วย   1) สตึก A  2) สตึก B  3) แคนดง 4) คูเมือง A  5) คูเมือง B  6) พุทไธสง  7) นาโพธิ์ และ8) บ้านใหม่ไชยพจน์ ทำการแข่งขันแบ่งออกเป็นสาย A และ B แบบพบกันหมดและรอบไขว้สาย ทีมที่ชนะที่ 1 และ 2 ของแต่ละสายจะไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศต่อไป (ยกเว้นฟุตบอลชาย)

       ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาทุกประเภท และโรงเรียนที่เป็นสถานที่แข่งขัน ในการอำนวยความสะดวก ตลอดจนครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด (ทุกโซน) ที่นำนักเรียนมาทำการแข่งขันกีฬา ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  

 

       พิธีเปิดการแข่งขัน ในวันที่ 28  สิงหาคม 2559 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  หลังจากเสพิธีเปิดการแข่งขัน จะเป็นการแข่งขันกรีฑาทุกประเภท (รายการ)   ในช่วงภาคบ่ายจะเป็นการแข่งขันกีฬาคู่ชิงชนะเลิศ ฟุตบอลชายระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น เสร็จสิ้นการแข่งขัน จะมีพิธีมอบถ้วยรางวัลเ และปิดการแข่งขันตามลำดับ

       ขอเรียนเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาจากทุกโซน (อำเภอ) ที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน   กิจกรรมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเสริมสร้างเยาวชนให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติดแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการจัดการศึกษาที่สร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษา (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551) ทุกระดับชั้น และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการของรัฐบาลไทย  การคัดกรองนักเรียน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งเสริมกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ

 

ข่าว : ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
ภาพ :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์/ อ.สุกฤษฏิ์ สอนเพีย
หนังสือราชการ :  กำหนดการพิธีเปิดการแขง่ขันกีฬาประถมลุ่มน้ำมูลเกมส์ ครั้งที่ 2
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม :  (กำลังดำเนินการ) **

 

 

 

Go to top


เจ้าของ : ชมรมครูไอซีที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

ที่ตั้ง : ศููนย์บริการการศึกษา ถนนประชาจัดสรร ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังุหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31150
Contact Us : Facebook @ictbr4clubโทร. 08-72548534 โทรสาร 0-4468-9056 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บมาสเตอร์ : Webmaster : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ : ทานิน จันทะขาล : ปรัชญา พลพุฒินันท์ Contact Us :  @ictbr4club

Owner : ICT Teacher Club, Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: One Stop Service,Prachajadsan Road, Satuk Sub-district, Satuk District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31150
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel. 0-4468-9445 FAX. 0-4468-9050, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved

 


“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”