Menu

 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อกำหนดทิศทางในการปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2559 ที่โรงแรมสตาร์เวลล์ การ์เด้นท์โฮม รีสอร์ท อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ประธานกลุ่มโรงเรียน และบุคลากรเจ้าหน้าที่กลุ่มงานนโยบายและแผน ได้รับเกียรติจากนายศักดา  จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4 เป็นประธานในพิธี เนื้อหาการประชุมประกอบด้วย การสรุปผลการดำเนินงานโครงการต่างๆของแต่ละกลุ่มงานในปีงบประมาณ 2559 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ การพิจารณาวางแผนการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ ได้แบ่งกลุ่มพิจารณานโยบาย เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และทิศทางในการบริหารจัดการศึกษาในปีงบประมาณ 2560 ตาม 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่

     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

     จุดเน้นการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2560 ที่สอดคล้องกับ 6 ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
     1. จุดเน้นด้านหลักสูรและกระบวนการเรียนรู้
     2. จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
     3. จุดเน้นด้านพัฒนากำลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
     4. จุดเน้นการดการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมตรฐานการศึกษา
     5. จุดเน้นด้าน ICT เพื่อการศึกษา
     6. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ

     นอกจากนี้คณะผู้เข้าประชุมจัดทำแผนฯ  ได้ไปศึกษาดูงานฟาร์มเห็ดวังน้ำเขียว สักการะรูปหล่อหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่ที่สุดในโลก วัดบ้านไร่ 2 (วัดบุไผ่) และร่วมบุญกฐินที่วัดแสงธรรมวังเขาเขียวเพื่อสมทบสร้างพระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล ในอำเภอวังน้ำเขียว ก่อนการเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

    
     

 

Go to top


เจ้าของ : ชมรมครูไอซีที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

ที่ตั้ง : ศููนย์บริการการศึกษา ถนนประชาจัดสรร ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังุหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31150
Contact Us : Facebook @ictbr4clubโทร. 08-72548534 โทรสาร 0-4468-9056 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บมาสเตอร์ : Webmaster : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ : ทานิน จันทะขาล : ปรัชญา พลพุฒินันท์ Contact Us :  @ictbr4club

Owner : ICT Teacher Club, Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: One Stop Service,Prachajadsan Road, Satuk Sub-district, Satuk District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31150
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel. 0-4468-9445 FAX. 0-4468-9050, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved

 


“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”