Menu
 

วันนี้(16มกราคม 2559) อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จัดงานวันครูประจำปี 2559 ณ หอประชุมโรงเรียน บ้านสตึก (หอประชุมแก้วประเสิรฐ) ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีข้าราชการครูในสังกัด ร่วมงานวันครู จำนวน 1200 คน ภายใต้คำขวัญวันครู ปี 2559 "อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ" ได้รับเกียรติจาก นายธีรพล สกุลรักษ์ นายอำเภอสตึก เป็นประธานในพิธี ดังกำหนดการจัดงานดังนี้

เวลา 07.00 น. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72
                    พรรษา (หน้าที่ว่าการอำเภอสตึก) ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน
                   9 รูป

เวลา 08.00 น. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัด ผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านสตึก
                   (สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 4) ลงทะเบียน/รับเอกสารวันครู

เวลา 09.00 น. นายธีรพล สกุลรักษ์ นายอำเภอสตึก ประธานในพิธีเดินทางมาถึงที่ประกอบพิธี ดนตรี บรรเลงเพลง
                   มหาฤกษ์ 
                   - ประธานลงนามถวายพระพร/ถวายเครื่องราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
                   - ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
                   - ประธานสงฆ์ให้ศีล พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา
                   - ถวายภัตตาหาร จตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์
                   - พระสงฆ์อนุโมทนาและให้พร (เดินทางกลับ)
                   - นายวิบูลย์ศักดิ์ พระภูจำนงค์ (รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4) อ่านสารวันครูของประธานกรรมการคุรุสภา
                   - นายสมชาย อังกุละศรี ประธานคณะกรรมการจัดงาน กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี
                   - ประธานในพิธี (นายธีรพล สกุลรักษ์ นายอำเภอสตึก) มอบโล่ เกียรติบัตร เข็มคุรุสดุดี ให้กับครูที่ได้รับรางวัล (จำนวน 249 คน)
                   - ประธานในพิธี มอบมาลัยกรแก่ครูอาวุโสนอกประจำการและครูอาวุโสในประจำการ และประกอบพิธี
บูรพาจารย์
                   - นายฉัตรชัย ธีรฆวนิช ครูอาวุโสนอกประจำการ นำสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์
                   - นายทองม้วน ศรีเจริญ ครูอาวุโสนอกประจำการ (อ.ก.ค.ศ. สพป.บร.4) นำกล่าวระลึกถึงพระคุณ
บูรพาจารย์ผู้ล่วงลับ ด้วยการยืนสงบนิ่ง 1 นาที
                   - นายนุกูล เวศสุวรรณ์ ครูอาวุโสประจำการ (ผอ.โรงเรียนบ้านคูขาด) นำกล่าวคำปฏิญาณตน
                   - ประธานในพิธี กล่าวคำปราศัยและพบปะเพื่อนครู
                   - ผู้เข้าร่วมพิธีร่วมร้องเพลง 1) เพลงพระคุณที่สาม 2) เพลงภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชาและ 3) เพลง สรรเสริญพระบารมี

เวลา 12.00 น. เสร็จพิธี (ข้าราชการนอกประจำการ- บำนาญ) รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน


       ครูเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างทรัพยากรบุคคลให้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ งานของครู จึงเป็นการนำพาประเทศชาติให้ก้าวหน้าต่อไปได้อย่างมีหลักการ และครูเป็นผู้ปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นให้คนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต มีคุณภาพ ครูที่มีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่เป็นต้นแบบ และเป็น "พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน" คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ ทรงเป็น "พระผู้ทรงเป็นแม่ และเป็นครูแห่งแผ่นดิน" สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 61 พรรษา ที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ต่อพสกนิกรทุกอาชีพ องค์ความรู้ใหม่ ๆ ในการพัฒนาประเทศนั้น ได้พระราชทานพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทแก่พสกนิกรในโอกาสต่าง ๆ ซึ่งล้วนแต่เป็นแนวทางในการพัฒนาความรู้ และการดำรงชีวิตของประชาชนทุกหมู่เหล่า ที่จะดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคคลบาท

       วันครูอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2559 สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่าง ๆ จนทำให้การจัดงานวันครูในปีนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ.../

ข่าว : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
ข้อมูล : สัมพันธ์ รุ่งแจ้ง/นารีรัตน์ รักษ์ศุภชนม์ ประชาสัมพันธ์การจัดงาน
ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์/ศิริพงษ์ สิมสีดา/ไชยสิทธิ์ ผาเจริญ

 
   
     
   
   
     
   ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม : http://gg.gg/3y5j6  
Go to top


เจ้าของ : ชมรมครูไอซีที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

ที่ตั้ง : ศููนย์บริการการศึกษา ถนนประชาจัดสรร ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังุหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31150
Contact Us : Facebook @ictbr4clubโทร. 08-72548534 โทรสาร 0-4468-9056 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บมาสเตอร์ : Webmaster : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ : ทานิน จันทะขาล : ปรัชญา พลพุฒินันท์ Contact Us :  @ictbr4club

Owner : ICT Teacher Club, Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: One Stop Service,Prachajadsan Road, Satuk Sub-district, Satuk District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31150
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel. 0-4468-9445 FAX. 0-4468-9050, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved

 


“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”